Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

NIM-H-2018-006
NIM uttalelse - Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - bortvisning (pdf) 594.41 KB
Illlustrasjonsfoto: Clem Onojeghuo, Unsplash unsplash-logoClem Onojeghuo

NIM mener at forslaget fra Justisdepartementet om effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i forbindelse med asylsaksbehandling ikke reiser noen menneskerettslige problemstillinger.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften på høring i januar 2018. NIM har ingen merknader til høringen. Du finner brevet vårt ved å følge lenken lenger opp i artikkelen.