Innspill til mandat til personvernkommisjon

Innspill til mandat til personvernkommisjon (pdf) 821.69 KB
mann forstørrelsesglass

I vårt innspill til utformingen av mandatet til ny personvernkommisjon presenterer NIM enkelte problemstillinger vi mener det er naturlig at den nye personvernkommisjonen tar opp i sin utredning. Det er etter NIMs syn behov for en bred analyse, der man utreder både verdimessige, faktiske og rettslige sider ved personvernets stilling i dagens samfunn.

Personvernet er et menneskerettsområde som er relevant for store deler av befolkningen i det daglige. Samtidig er det et felt hvor det er vanskelig for den enkelte å orientere seg, på grunn av hyppig utvikling og til dels kompleks og uoversiktlig teknologi og rettslig regulering.

Derfor mener NIM det er positivt at Regjeringen skal opprette en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Det er snart ti år siden den forrige personvernkommisjonen la frem sin rapport, og siden den gang har det skjedd betydelige endringer både på det teknologiske og det rettslige området. Statens myndigheter skal respektere og sikre retten til privatliv, og en helhetlig vurdering og kartlegging av personvernets stilling bidrar til å styrke statens forutsetninger for å ivareta dette ansvaret.