Antall tilfeller med bruk av tvang er høyt, og er i noen tilfeller økende. Dette gjelder spesielt overfor personer med utviklingshemming. NIM er også bekymret for praktiseringen av vergemålsloven.

Krsitin Høgdahl, Anniken Sørlig og Petter Wille fra NIM kom i dag med utfyllende kommentarer til vårt skriftlige innspill til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

NIM møtte i dag FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) for å komme med utfyllende kommentarer til sitt skriftlige innspill fra tidligere i år. Møtet er en del av komiteens forberedelser til den formelle høringen og dialogen med Norge neste år.

NIM tok opp fire saker i dagens møte, fordelt på to temaer: praktisering av vergemålsloven og tvangsbruk overfor personer med nedsatt funksjonsevne. I forbindelse med praktisering av vergemålsloven pekte NIM på flere svakheter: Vergemålsloven er etter NIMs syn uklar når det gjelder den enkeltes rett til selvbestemmelse, f.eks. i saker der personen motsetter seg å bli satt under vergemål. Rapporter og studier indikerer også at opplæringen av verger er mangelfull, at en person kan være verge for altfor mange personer og at vergemålet ikke er godt nok tilpasset den enkeltes behov.

Når det gjelder tvangsbruk overfor personer med funksjonsnedsettelse,  tok NIM opp tvangsbruk i psykisk helsevern, somatisk helsehjelp og eldre i sykehjem. Tallet for tilfeller der det brukes tvang er fortsatt høyt. Når det gjelder personer med utviklingshemming så har bruken av tvang faktisk økt. I tillegg påpekte NIM i sitt innlegg at vedtak om bruk av tvang i noen tilfeller mangler konkrete vurderinger av rettighetene til personer med utviklingshemming. For eldre i sykehjem viste en studie fra 2011-2012 utbredt bruk av tvang som var i strid med Pasientrettighetsloven.

Her finner du hele vårt muntlige innlegg til komiteen.

Les mer om forberedelsene til dagens møte her:

16. august 2018: NIM til FN-komité: Norge må svare om bruk av tvang overfor eldre og andre utsatte grupper

8. august 2018: Skriftlig innspill til pre-session – FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)