Høringsuttalelse – Endringer i personopplysningsloven mv.

NIM-H-2019-023
NIM høringsuttalelse - Endringer i personopplysningsloven mv. (06.12.2019) (pdf) 284.86 KB
Norges lover
Norges lover

Overordnet savner NIM at endringsforslagets underliggende problemstilling – sjikaneutfordringer på internett – vurderes ut fra en noe bredere innfallsvinkel. Etter NIMs syn inngår utfordringer med hets og sjikane på internett som en del av et større og sammensatt bilde, og det er en fordel om disse utfordringene vurderes og adresseres langs flere akser.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til mulige endringer i personopplysningsloven § 3. Personopplysningsloven § 3 gjør i dag unntak fra store deler av personopplysningslovens reguleringer av hensyn til ytringsfriheten – for eksempel dersom behandlingen av personopplysninger skjer «utelukkende for journalistiske formål». Departementet stiller spørsmål ved om dagens unntaksregulering er for firkantet, og åpner derfor for å gjøre unntaket mer skjønnsmessig ved å innta et nødvendighetsvilkår i bestemmelsen – for slik å åpne for mer nyanserte vurderinger av forholdet mellom ytringsfriheten og retten til privatliv (personvern).

Overordnet savner NIM at endringsforslagets underliggende problemstilling – sjikaneutfordringer på internett – vurderes ut fra en noe bredere innfallsvinkel, der man også ser på alternative virkemidler for å komme slike utfordringer til livs, slik som strafferettslige virkemidler. Utfordringer med hets og sjikane på internett inngår etter NIMs mening som en del av et større og sammensatt bilde, og det er en fordel om disse utfordringene vurderes og adresseres langs flere akser.

I høringsuttalelsen understreker NIM at en slik endring i lovverket etter NIMs mening ikke vil være i strid med statens menneskerettslige forpliktelser som sådan. Det er likevel enkelte utfordringer å være oppmerksomme på. Den menneskerettslige avveiingen mellom ytringsfriheten og privatlivsvernet som lovendringen bygger på, er sammensatt og skjønnsmessig, og tidvis komplisert – og den konkrete praktiseringen av lovverket kan etter forholdene bli krevende. Videre vil den foreslåtte lovendringen blant annet kunne føre med seg utfordringer knyttet opp mot hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.