Høringsuttalelse – Endringer i reglene om kildevern

NIM høringsuttalelse - Endringer i reglene om kildevern (01.02.2019) (pdf) 281.73 KB
Pressen kommer ofte i en situasjon der de må beskytte sin kilder. Nå er det foreslått å endre reglene for kildevern. NIM har nylig avgitt høringsuttalelse til forslaget. Illustrasjonsfoto: David Larivière, Unsplash unsplash-logoDavid Larivière

De temaer som tas opp er kildevernet generelt, vernets begrunnelse, kildevernreglenes virkeområde, vern av innholdet i journalistisk materiale generelt og tvangsmidler/etterforskning mot pressen.

Justis- og beredskapsdepartementet inviterte i høringsbrev av 24. september 2018 til å komme med høringsinnspill om mulige endringer i reglene om kildevern. NIM synes det er positivt at man foreslår å endre dagens kildevernregler:

«En skjerping av lovens vilkår for når pressen kan pålegges å identifisere en kilde, som gir bedre uttrykk for den terskelen som følger av praksis fra Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), er et godt mål. Det samme gjelder to andre mål: Å fastsette klarere og mer fleksible vilkår for hvilke aktører som kan påberope seg kildevernet, og å lovfeste at kildevernet omfatter alle opplysninger som er egnet til å avsløre kilder.» 

NIM vurderer høringsnotater i lys av de rettslige rammer og føringer som følger av statens menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og andre internasjonale konvensjoner. Det er ikke nødvendigvis NIMs oppgave å uttale seg om hensiktsmessigheten eller prioriteringen av virkemidler for å oppfylle nevnte forpliktelser. Enkelte virkemidler kan imidlertid være mer egnet enn andre for å sikre eller styrke menneskerettighetene. Tydelig lovregulering, som på en god måte reflekterer menneskerettslige krav, vil være et slikt virkemiddel.

Les hele vår uttalelse ved å følge lenken øverst på siden.