Høringsuttalelse – Forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) Prop. 116 L (2017-2018)

Uttalelse til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) (pdf) 299.97 KB
Norges lover
Norges lover

Forslaget til endringer i sameloven reiser mange menneskerettslige spørsmål, NIM kommenterer enkelte av disse i vår uttalelse. Temaer som tas opp er lovfesting av statlige myndigheters plikt til å konsultere urfolk, saker som er konsultasjonspliktige, samiske interesser med konsultasjonsrett, konsultasjonsplikten for fylkeskommuner og kommuner, Stortingets konsultasjonsplikt og uenighet hvorvidt et tiltak er konsultasjonspliktig samt betydningen av at det ikke oppnås enighet gjennom konsultasjoner.