Høringsuttalelse – Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – innstramninger i utvisningsregelverket mv.

NIM-H-2019-015
Høringssvar - forslag til endringer i utlendingsloven innstraminger i utvisningsregelverket (pdf) 241.74 KB
Norges lover
Norges lover

Temaene som tas opp er utvidelse av utvisningsgrunnlagene for utlendinger med midlertidig opphold, til å omfatte seksuallovbrudd, ulovlig bæring av skytevåpen på offentlig sted og alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven. Videre foreslås adgangen til å utvise utlendinger med permanent oppholdstillatelse utvidet til å omfatte enkelte seksuallovbrudd og bæring av skytevåpen på offentlig sted.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 25. april 2019 forslag til innstramninger i utvisningsregelverket på høring. NIMs rolle er primært å foreta en vurdering av hvordan de foreslåtte lovendringene forholder seg til Norges menneskerettslige forpliktelser. NIM vurderer i utgangspunktet ikke hensiktsmessigheten av forslaget.

NIM skriver i sin uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet at «utvisningsregelverket foreslås innstrammet slik at det blir flere mindre alvorlige forbrytelser som kan danne grunnlag for utvisning, både for utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse og for de med permanent oppholdstillatelse». NIM har derfor pekt på enkelte punkter i høringsnotatet hvor vi mener «departementet i det videre lovarbeidet bør synliggjøre og vurdere de menneskerettslige forpliktelsene på en bedre måte».

Les hele vår uttalelse ved å følge lenken lenger oppe på siden.