Høringsuttalelse – NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven

NIM-H-2019-024
Høringsuttalelse fra NIM - NOU 2019 14 Tvangsbegrensningsloven - 16des19 (pdf) 753.60 KB

NIM mener at FNs konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 12 innebærer et krav om at det innføres et beslutningsstøttesystem. Videre mener NIM at det må gjøres grundigere vurderinger av kunnskapsgrunnlaget for enkelte tvangsbehandlingstiltak.

NIM har nå avgitt sin høringsuttalelse til NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven. I NOU-en foreslås det å samle reglene om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten i en felles lov – tvangsbegrensningsloven.

NIM mener utvalgets grundige utredning inneholder mange vurderinger og forslag som vil styrke gjennomføringen av menneskerettighetene. NIM mener det er viktig at myndighetene aktivt følger opp utredningen som ligger på bordet, herunder i form av tilførsel av nødvendige ressurser til sektoren.

I høringssvaret har NIM foretatt en folkerettslig vurdering av hvilke skranker CRPD setter for utformingen av regelverket om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. En av NIMs hovedkonklusjoner er CRPD artikkel 12 krever at det innføres et beslutningsstøttesystem i helse- og omsorgssektoren.

NIM har også innspill til flere individuelle behandlingstiltak ­– tvangsmedisinering med antipsykotika, elektrokonvulsiv terapi (ECT) og skjerming. Et av NIMs hovedinnspill er at det må gjøres en grundigere menneskerettslig vurdering av om kunnskapsgrunnlaget for disse tiltakene er tilstrekkelig til å ivareta kravet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3 om at tvangsbehandling må være «medisinsk nødvendig».

Hele uttalelsen finnes ved å følge lenken lenger oppe på siden. Et sammendrag av NIMs høringssvar er tilgjengelig på s. 5–6 i dokumentet.