NIM foreslår at menneskerettighetene bør synliggjøres i større grad i ny forvaltningslov, blant annet i lovens formålsbestemmelse. Videre har NIM innspill knyttet til reguleringen av forskriftsarbeid, konsultasjonsplikt, taushetsplikt, pressens innsynsrett, helautomatisert saksbehandling og barns medvirkningsrett.

Høringssvar NIM NOU Ny forvaltningslov (351 KB)
Norges lover
Norges lover

3. juni sendte Justis- og beredskapsdepartementet NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov på høring. NIM har nå avgitt sin høringsuttalelse.

NIM mener det er praktisk og pedagogisk viktig at forvaltningens ansvar for å ivareta menneskerettighetene presiseres og synliggjøres overfor offentlige tjenestepersoner. Forvaltningsloven er etter vårt syn et godt egnet sted for slike «påminnelser». Derfor har vi blant annet foreslått at menneskerettighetene bør nevnes i lovens formålsbestemmelse og som et utredningskrav når forvaltningen skal utarbeide forskrifter.

Videre har vi blant annet spilt inn at pressens innsynsrett i offentlige dokumenter må ivaretas på en god måte og at det må komme tydeligere frem at barns rett til å bli hørt innebærer at de fritt må kunne gi uttrykk for egne synspunkter.