Høringsuttalelse – NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

NIM-H-2019-021
Høringssvar NIM NOU Ny forvaltningslov (pdf) 350.60 KB
Norges lover
Norges lover

NIM foreslår at menneskerettighetene bør synliggjøres i større grad i ny forvaltningslov, blant annet i lovens formålsbestemmelse. Videre har NIM innspill knyttet til reguleringen av forskriftsarbeid, konsultasjonsplikt, taushetsplikt, pressens innsynsrett, helautomatisert saksbehandling og barns medvirkningsrett.

3. juni sendte Justis- og beredskapsdepartementet NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov på høring. NIM har nå avgitt sin høringsuttalelse.

NIM mener det er praktisk og pedagogisk viktig at forvaltningens ansvar for å ivareta menneskerettighetene presiseres og synliggjøres overfor offentlige tjenestepersoner. Forvaltningsloven er etter vårt syn et godt egnet sted for slike «påminnelser». Derfor har vi blant annet foreslått at menneskerettighetene bør nevnes i lovens formålsbestemmelse og som et utredningskrav når forvaltningen skal utarbeide forskrifter.

Videre har vi blant annet spilt inn at pressens innsynsrett i offentlige dokumenter må ivaretas på en god måte og at det må komme tydeligere frem at barns rett til å bli hørt innebærer at de fritt må kunne gi uttrykk for egne synspunkter.