Høringsuttalelse – NOU 2019:13 Når krisen inntreffer

NIM-H-2019-026
NIMs høringsuttalelse NOU 2019.13 Når krisen inntreffer (pdf) 307.96 KB
Illustrasjonsfoto: Chris Gallagher, Unsplash. unsplash-logoChris Gallagher

NIM mener lovforslaget som utgangspunkt ikke utfordrer forholdet til menneskerettighetene, og stiller seg generelt positiv til å oppstille klare materielle og prosessuelle rammer for offentlig myndighetsutøvelse i krisesituasjoner.

Spørsmålet om hvorvidt det er ønskelig med en sektorovergripende fullmaktshjemmel for forvaltningen er etter NIMs syn en politisk beslutning som må treffes etter en grundig avveining av fordeler og ulemper ved å konkretisere forvaltningsrettslig nødrettsutøvelse gjennom lovgivning. Uansett mener NIM at lovforslaget nødvendiggjør en ny vurdering av om det også bør vedtas en derogasjonshjemmel i Grunnloven tilknyttet kapittel E om Menneskerettigheter.

Hele høringsuttalelsen finnes ved å følge lenken lenger oppe på siden.