«Lovrevisjonen ble påbegynt i 2017 og innebærer en gjennomgang og oppdatering av hele Etterretningstjenestens rettsgrunnlag. Behovet for lovrevisjonen er begrunnet i den samfunnsmessige, teknologiske og rettslige utviklingen som har funnet sted siden dagens lov ble til. Lovforslaget inneholder et forslag til regulering av en form for digitalt grenseforsvar, i lovforslaget omtalt som tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon», skriver Forsvarsdepartementet i høringsnotatet.

Høringsfristen var satt til 12. februar 2019. NIM skriver i uttalelsen at vi i utgangspunktet «er positive til at det fremmes en ny lov om E-tjenesten som med større grad av åpenhet beskriver E-tjenestens kapasiteter, etterretningsbehov og arbeidsmåte. Dette er viktig for å sikre den nødvendige tillit til norsk etterretning. Dette åpner også opp for større grad av offentlig debatt rundt E-tjenestens metodebruk, en debatt som har demokratisk verdi.»

Høringsuttalelsen finnes ved å følge lenken øverst på siden.