NIM mener retten til bolig bør vurderes i arbeid med ny stortingsmelding om boligsosial politikk.

Innspill til stortingsmelding om boligsosial politikk (170 KB)

Regjeringen har varslet at de skal utarbeide en stortingsmelding om boligsosial politikk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har åpnet opp for at alle som vil kan gi innspill til stortingsmeldingen.

NIM har levert et innspill til departementet. NIM mener at stortingsmeldingen bør inneholde en utredning av hvilke boligsosiale forpliktelser som kan utledes av retten til bolig i FNs konvensjon for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 11 og Den reviderte europeiske sosialpakten artikkel 31, og en konkret vurdering av hvilke tiltak som kan iverksettes for å oppfylle disse forpliktelsene.