NIM og UNICEF Norge har undersøkt barns holdninger til og kunnskap om barns rettigheter

Kjennskap til menneskerettighetene_sluttrapport (PDF) (pdf) 2.16 MB

På vegne av UNICEF Norge og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har Kantar TNS gjennomført en undersøkelse om barns holdninger til og kunnskap om sine menneskerettigheter.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 25. april til 20. mai 2019. Målgruppen for undersøkelsen var skoleelever fra 7. – 10. trinn fra et representativt utvalg skoler i landet. Totalt 844 elever fra 48 skoler i hele landet har svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at et stort flertall av barna kjenner til FNs barnekonvensjon eller barns rettigheter. 7 % opplyser at de ikke vet noen ting om dette, og i tillegg opplyser 16 % at de bare har hørt om det. Det er 28 % som mener de vet mye eller en del om barnekonvensjonen/barns rettigheter. Et stort flertall opplyser at de har hørt om barnekonvensjonen på skolen, og de aller fleste har hørt om den i samfunnsfagtimene. Av kontrollspørsmålene fremgår det også at det store flertallet klarer å skille mellom hva som er barnekonvensjonens grunnleggende rettigheter, og hva som ikke er rettigheter som kan utledes av barnekonvensjonen. Unntak her gjelder for spørsmålet om det er riktig eller galt at alle barn har rett til å få lommepenger, hvor så mange som 37 % svarer at de tror at det fremgår av barnekonvensjonen at barn har rett på lommepenger.

Samtidig svarer ett av fire barn at de ikke får medvirke når det tas beslutninger på skolen, i tillegg til at 18 % opplyser at de ikke vet om de får medvirke. På spørsmål om de fritt kan si sin mening i saker som angår dem selv og at de voksne tar meningene på alvor, opplyser 31 % av barna at de ikke kan det eller at de ikke vet. Dette gir indikasjoner på at mange barn ikke opplever at de kan medvirke på sentrale arenaer i sine liv.

På spørsmål som relaterer seg til barnas holdninger, fremgår det at det store flertallet har holdninger som er i tråd med rettighetene nedfelt i barnekonvensjonen. Samtidig opplyser 10 % at de mener at gutter og jenter skal ha forskjellige rettigheter, og 7 % mener at foreldre skal kunne straffe barn fysisk ved for eksempel klaps eller lugging.

Du finner hele undersøkelsen ved å følge lenken lenger oppe på siden.