NIM ønsker en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven

Foto: Red Hat Factory, Unsplash

NIM etterlyser en grundigere behandling av flere forslag til endringer i reindriftsloven og oppfordrer til en helhetlig gjennomgang av loven, blant annet i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk.

Landbruks- og matdepartementet sendte forslag til endringer i reindriftsloven på høring med frist 15. mars 2019.

Bakgrunnen for endringene var dels oppfølgingen av Stortingsmeldingen Reindrift – lang tradisjon – unike muligheter (Meld. St. 32 (2016-2017)), og dels et ønske om å gjøre endringer i reindriftsloven § 71 som omhandler oppnevning av reindriftsstyret.

Lovendringene som foreslås, foruten den nevnte § 71 om reindriftsstyret, går ut på følgende:

  • Endring av formålsparagrafen slik at økologisk bærekraft prioriteres.
  • Etablere et lovgrunnlag for obligatorisk individmerking av rein.
  • Åpne for at opplysninger om enkeltutøveres reintall blir tilgjengelig for andre i næringen.

NIM kommenterer i sin høringsuttalelse prosessen rundt den aktuelle høringen, herunder i hvilken grad samene som urfolk er blitt tilstrekkelig konsultert etter Norges menneskerettslige forpliktelser.

NIM har videre visse kritiske bemerkninger til manglende utredning av både forslaget om endring av formålsparagraf, og forslaget til endring av reindriftsloven § 71, i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser. NIM skriver til slutt litt om behovet for en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven med tanke på Norges menneskerettslige forpliktelser.

Hele uttalelsen finnes her.