Høringsuttalelse – Etikkinformasjonsutvalgets utredning

NIM-H-2020-003
Høringsuttalelse – Etikkinformasjonsutvalgets utredning (23.03.2020) (pdf) 299.53 KB
Etikkinformasjonsutvalget

NIM er positiv til Etikkinformasjonsutvalgets utredning og lovforslag om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.

Spørsmål om selskapers menneskerettighetsansvar er sammensatte, og det er et område som får stadig økt oppmerksomhet. Menneskerettighetene forplikter stater, ikke private aktører som selskaper. Men slik verden har utviklet seg siden menneskerettighetene ble til i kjølvannet av andre verdenskrig, vil ivaretakelsen av menneskerettighetene de facto i økende grad avhenge av selskapers atferd og praksis. Dette stiller større krav til statens tiltak for å sikre at selskaper respekterer menneskerettighetene. Slike tiltak kan både inkludere veiledning og insentiver, og også reguleringer som lover og sanksjoner. I NIMs to siste årsmeldinger til Stortinget har NIM anbefalt at arbeidet med å styrke veiledningen til næringslivsaktører bør prioriteres og at behovet for lovendringer på feltet bør utredes. Etikkinformasjonsutvalgets utredning peker på begge deler – behovet for ny lovgivning og bedre veiledning.

NIM hilser utredningen velkommen, og stiller seg bak lovforslaget overordnet sett, og støtter herunder forslagets brede tilnærming til menneskerettighetene i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) fremfor en smalere tilnærming knyttet til for eksempel bare moderne slaveri. NIM mener at dette arbeidet nå bør videreføres på en effektiv måte.

NIM har i uttalelsen noen kommentarer til deler av lovforslaget samt noen overordnede betraktninger om viktigheten av at myndighetene prioriterer dette feltet.