Innspill til Stortingets koronakomité om koronaloven

NIM-H-2020-002
Innspill til Stortingets koronakomite (pdf) 219.05 KB
Samferdselsminister Knut Arild Hareide overleverer Prop. 56 L (2019–2020) til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget

NIM har to innspill til endringer av forskriftsteksten og forarbeidene. Dette gjelder lovforslagets § 1, om en presisering av formålet med loven, og forslagets § 5, hvor NIM foreslår et tillegg om offentliggjøring av regjeringens vurderinger i forkant av nye forskrifter gitt i medhold i loven.