NOU 2020:4 Straffelovrådets utredning nr. 1 – Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

NIM høringsuttalelse - Høring om kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper (pdf) 282.44 KB

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1 om kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper. NIMs synspunkter knytter seg særlig til forslagets sider til foreningsfriheten slik denne menneskerettigheten blant annet er forankret i Grunnloven § 101, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 11 og FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 22. NIM synes at utvalget har redegjort godt for de menneskerettslige rammene foreningsfriheten setter for en eventuell kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper, og at utvalget har foretatt grundige vurderinger i dette henseende. Det er ikke NIM sin oppgave å uttale seg om hensiktsmessigheten eller prioriteringen av virkemidler for å oppfylle statens menneskerettslige forpliktelser. I høringsuttalelsen pekes det på momenter som vil ha betydning for vurderingen som må gjøres av nødvendighet når staten gir regler som utgjør et inngrep i foreningsfriheten.