Fem saker mot Norge avgjort i EMD

EMD-bygningen i Strasbourg
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Frankrike.

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) offentliggjorde i dag, 1. juli 2021, fem saker mot Norge. Alle de fem sakene gjaldt barnevern. Norge ble felt i tre og frifunnet i to av sakene.

I domfellelsene fant EMD brudd på artikkel 8 om retten til privat- og familieliv. Sakene gjaldt samværsrestriksjoner etter omsorgsovertakelse (K.E and A.K v.Norway og F.Z v. Norway og R.O v. Norway). Domstolen fant at målet om tilbakeføring av barna til de biologiske foreldrene ikke var oppfylt. Norge ble ikke domfelt for selve omsorgsovertakelsen.

I de to frifinnelsene sa domstolen at det til tross for lavt samvær etter omsorgsovertakelse åpenbart ikke forelå brudd på artikkel 8.

Norge og barnevernssakene – tall

De siste årene har Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) tatt inn 39 norske barnevernssaker til behandling.

Norge er per 1. juli 2021 domfelt i 11 av disse. I 6 av de 39 sakene er det enten ikke funnet menneskerettighetsbrudd eller sakene hadde prosessuelle mangler. Resten av sakene har ennå ikke vært til behandling av EMD.

Sakene har noen fellestrekk. De vedtakene som har blitt påklaget til EMD gjelder tvangstiltak fra barnevernets side. Vedtakene er i de fleste sakene begrunnet i mangler ved foreldrenes omsorgsevne, og sakene gjelder forholdsvis små barn. I de fleste av sakene er det ikke selve omsorgsovertakelsen som er gjenstand for prøving, og det er i hovedsak heller ikke omsorgsovertakelsen som danner grunnlag for kritikk fra EMDs side. Kritikken dreier seg stort sett om begrensninger i samvær mellom foreldre og barn, og om adopsjon, slik at målsettingen om gjenforening mellom foreldre og barn er blitt vanskeliggjort.

I 2020 mottok EMD 99 klager mot Norge. 92 av disse ble ikke sluppet inn til realitetsbehandling.

Totalt har det vært avsagt 55 dommer mot Norge siden tilslutningen til domstolen i 1959.

Les mer om tidligere klagesaker mot Norge i NIMs rapport «Hvorfor dømmes Norge i EMD? En statusrapport om barnevernsfeltet», utgitt i desember 2020.