Forslag om endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

NIM høringsuttalelse - forslag om endringer i prosessregelverket (signaturløsninger forkynnelse mv.) (pdf) 217.74 KB

NIM har i denne høringsuttalelsen enkelte merknader til høringsnotatets punkt 6 om adgangen til fjernmøter og fjernavhør, særlig hva gjelder retten til å følge rettsforhandlinger etter Grunnloven § 100 femte ledd. Vårt høringssvar kan ikke forstås uttømmende.