Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet (direktiv (EU) 2019/882)

NIM-H-2021-041
høringssvar tilgjengelighetsdirektiv NIM (pdf) 212.38 KB

NIM har levert høringsuttalelse om gjennomføring i norsk rett av EUs tilgjengelighetsdirektiv. NIM etterspør en nærmere menneskerettslig vurdering av direktivets virkninger på gjennomføringen av bestemmelser i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).