Innspill – behov for utredning av mer presis regulering av politiets maktbruk overfor mindreårige

NIM-B-2021-004
Innspill – behov for utredning av mer presis regulering av politiets maktbruk overfor mindreårige (pdf) 346.00 KB

NIM gir i dette brevet merknader til behovet for regulering av politiets adgang til maktbruk overfor mindreårige som mer presist reflekterer menneskerettslige krav. Vårt brev er foranlediget av saken i Stavanger Aftenblad «Politimakt mot barn» om politiets oppdrag ved bistand til barnevernet. NIM redegjør i brevet for menneskerettslige rammer for politiets bruk av makt. Tvang kan som hovedregel bare benyttes overfor barn når det er strengt nødvendig, når alle andre virkemidler er forsøkt, men har vist seg utilstrekkelige og når formålet med tvangsbruken er å forhindre umiddelbar skade på barnet eller andre. Det gjelder med andre ord et kvalifisert forholdsmessighetskrav ved bruk av makt overfor barn. Det har betydning for hvilke typer tvangsmidler man kan bruke overfor barn og i hvilke faresituasjoner. Verken politiloven eller politiinstruksen inneholder særskilte vilkår for når det kan brukes makt mot personer under 18 år. NIM tilråder at det utredes hvordan politiloven og politiinstruksen med tilhørende retningslinjer kan endres for mer presist å reflektere det menneskerettslige vernet mindreårige har ved bruk av makt. Vi anbefaler også at det utredes hvordan det kan gis mer presise og inngående retningslinjer for barnevernets involvering av politiet.