NIMs årsmelding for 2020

DOK6-2020-2021
Direktør Adele Matheson Mestad med NIMs årsmelding for 2020

NIMs årsmelding for 2020 (Dokument 6 2020–2021) ble overlevert Stortinget ved stortingspresident Tone W. Trøen 8. april 2021.

Les årsmeldingen for 2020 på nett her.

Det følger av lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 11 at NIM skal avgi en melding til Stortinget hvert år om institusjonens virksomhet og utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. I årsmeldingen gir NIM en utførlig oversikt over institusjonens eget arbeid, blant annet om arrangementer, rapporter og høringsuttalelser som ble produsert i 2020. Årsmeldingen gir også en oversikt over sentrale menneskerettslige utviklingstrekk, blant annet utviklingen på NIMs 15 definerte arbeidsområder, og en oversikt over saker med betydning for menneskerettighetssituasjonen i Norge fra Høyesterett, EMD og FN-systemet.

Året 2020 vil for de fleste bli husket for utbruddet av covid-19, som preget samfunnet og individer i svært stor grad. Også i en menneskerettslig sammenheng var koronaen en svært betydningsfull omstendighet: aldri før har myndighetene grepet inn i så mange av våre menneskerettslig beskyttede rettigheter og friheter. NIM har skrevet en rekke høringsuttalelser, og også en rapport om menneskerettslige aspekter ved utbruddet av covid-19, som er omtalt i årsmeldingen.

Utbruddet av covid-19 danner bakgrunn for en av anbefalingene som fremmes i årsmeldingen, som dreier seg om menneskerettigheter i krisetider. Menneskerettighetene gjelder også i en krise der man må beskytte andre samfunnsmessige hensyn, og det kreves at myndighetene foretar grundige forholdsmessighetsvurderinger, sender saker på høring, og tar hensyn til særlig sårbare grupper og deres behov.

Koronatiltakene var imidlertid ikke det eneste som fanget NIMs oppmerksomhet i året som gikk, og NIM fremmer derfor i tillegg fem andre anbefalinger i årets årsmelding. De dreier seg om barnevern, vergemål og beslutningsstøtte, innsattes mulighet til fellesskap og utetid, konsultasjonsrett og konsultasjonsplikt overfor urfolks representative organ, og om menneskerettslige klimaforpliktelser.

Les årsmeldingen for 2020 på nett her.