NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

NIM-H-2021-027
NIMs høringssvar NOU 2020 11 Den tredje statsmakt domstolene i endring 01.06 kl. 22.14 (pdf) 454.64 KB

NIM gir i denne høringsuttalelsen kommentarer til Domstolkommisjonens NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – domstolene i endring.

NIM synes at Domstolkommisjonen har gjort gode vurderinger av menneskerettighetene i utredningen. Den har etter NIMs syn utarbeidet en grundig utredning med sikte på hvordan domstolene også fremover skal fylle sin funksjon i rettsstaten, herunder for å sikre oppfyllelsen av menneskerettighetene.

Domstolkommisjonen ba NIM om å utrede konstitusjonelle og internasjonale krav til uavhengige domstoler. Temarapporten 2018 om «Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet» ble overlevert kommisjonen 5. mars 2019. Vår høringsuttalelse bygger videre på gjennomgangen i rapporten.

Vi gir i denne høringsuttalelsen innspill til de foreslåtte endringene i Grunnloven. Noen av disse foreslås supplert med endringer i alminnelig lovgivning. Vi kommenterer i denne høringsuttalelsens punkt 3 Domstolkommisjonens forslag til Grunnlovs- og lovfesting av regler om utnevnelse av dommere. NIM redegjør i punkt 3 for hva de internasjonale anbefalingene sier om dommerutnevnelser. NIM gir råd om hvordan anbefalingene kan oppfylles på ulike måter. Vi støtter forslaget til grunnlovfesting av at dommerne utnevnes av Kongen etter innstilling fra et uavhengig råd og at nærmere bestemmelser om dommerutnevninger fastsettes ved lov.

I punkt 4 har vi merknader til forslaget til bestemmelsene om dommernes stillingsvern. NIM er enig i at de hensyn som kommisjonen trekker frem kan begrunne en egen bestemmelse i Grunnloven om dommernes stillingsvern, men mener det er enkelte forhold ved reguleringen som bør presiseres. I punkt 5 kommenterer vi Domstolkommisjonen forslag til å fastsette en øvre grense for antall dommere i Høyesterett. NIM deler langt på vei de vurderinger Domstolkommisjonen trekker frem for å sette et en øvre grense for antall dommere i Høyesterett. Samtidig mener vi at vurderingene bør suppleres noe, og den bør ses i sammenheng med forslag til reglene om utnevnelse av dommere.

Deretter kommenterer vi i punkt 6 grunnlovfesting av domstolsadministrasjonens uavhengighet. NIM støtter forslaget, som er egnet til å styrke domstolenes uavhengighet.

Etter gjennomgangen av forslagene til endringer i Grunnloven, kommenterer NIM domstolleders styringsrett og forholdet til dommernes uavhengighet i punkt 7. I punkt 8 knytter vi kommenterer til Domstolkommisjonens drøftelse i utredningens punkt 12 om midlertidige dommere. Vi kommenterer både forslagene til endringene i reglene for konstitusjoner, samt flertallet og mindretallet forslag knyttet til dommerfullmektigordningen.

I høringsuttalelsens punkt 9 kommenterer vi barnefaglig kompetanse i domstolene. NIM er positive til at kommisjonen løfter frem behovet for barnefaglig kompetanse i domstolene, som er viktig for å sikre barns menneskerettigheter. Vi mener også at dommerfullmektiger ikke bør behandle nærmere bestemte barnesaker.

Det siste punktet NIM kommenterer i denne høringsuttalelsen er den samiske dimensjonen i domstolene, noe vi gjør i punkt 10. NIM støtter i hovedsak Domstolkommisjonens vurderinger og forslag om den samiske dimensjonen i domstolene. NOU 2020: 11 må, som kommisjonen skriver i punkt 1.1, ses i sammenheng med delutredning NOU 2019: 17 Domstolstruktur. Noen av NIMs merknader knytter seg til hvilken betydning den vedtatte domstolstrukturen vil ha for kommisjonens drøftelser og forutsetninger i de to utredningene. Det gjelder særlig i tilknytning til den samiske dimensjonen i domstolene.