NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – Rapport fra Koronakommisjonen

NIM-H-2021-030
NIMs høringsuttalelse: NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – Rapport fra Koronakommisjonen (pdf) 534.30 KB

NIM leverte i november 2020 en rapport til kommisjonen om ivaretakelsen av menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19, som har inngått i grunnlaget for kommisjonens juridiske vurderinger. Denne høringsuttalelsen bygger videre på gjennomgangen i rapporten. I høringsuttalelsen berører NIM en del særskilte spørsmål knyttet til ivaretakelsen av menneskerettighetene under pandemien, herunder ivaretakelsen av demokrati og rettsstat, behovet for revisjon av smittevernloven, besøksrestriksjoner i tilrettelagte kommunale boliger, konsekvenser for barn og unge, regulering av smittevern i barnevernsinstitusjoner, konsekvenser for eldre personer, utelukkelse fra fellesskapet i fengsel i smittevernøyemed, karanteneordning på Trandum utlendingsinternat og omprioritering av helsetjenester.