Om endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

NIM-H-2021-032
NIMs høringsuttalelse om endringer i straffeloven mv. påvirkningsvirksomhet (pdf) 467.73 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i straffeloven, straffeprosessloven og politiloven som kriminaliserer samarbeid med fremmed etterretningstjeneste om å utøve påvirkningsvirksomhet, og åpner for adgang til bruk av skjulte tvangsmidler for å bekjempe slik virksomhet. NIM mener at forslaget i sin nåværende form innebærer en betydelig risiko for krenkelse av retten til ytringsfriheten og retten til privatlivet, og at lovforslaget dermed ikke bør vedtas i sin nåværende form. For å ivareta menneskerettslige krav på en betryggende måte mener NIM at:

  • Straffebudet må snevres inn for mer presist å fange opp det straffverdige påvirkningssamarbeidet. Det gjelder både klargjøring av gjerningsbeskrivelsen, rettsstridsreservasjonen, kravet til aktsomhet ved rettsvillfarelse, og forholdet til reglene om foretaksstraff.
  • Adgangen til tvangsmiddelbruk må vurderes mer konkret opp mot handlinger av ulik karakter.