Skriftlig innspill til endringer i utlendingsloven(lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

NIM-H-2021-015
Skriftlig innspill til endringer i utlendningsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for EMA) (pdf) 187.08 KB

NIMs kommentarer til forslaget tar utgangspunkt i Grunnloven §§ 98 og 104, samt barnekonvensjonen artikkel 2 om ikke-diskriminering, artikkel 20 og artikkel 22. NIM er i utgangspunktet positiv til lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i mottak. NIM er imidlertid kritisk til forslaget, som legger opp til en fortsatt forskjellsbehandling av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, sammenliknet med yngre barn og andre barn under offentlig omsorg. NIM er kritisk til at det legges opp til en nivåforskjell i den rettslige reguleringen av omsorgen for barna, ved at det i dette forslaget tas utgangspunkt i at mye skal reguleres i forskrift. NIM har også kommentarer til proposisjonens premiss om at dagens nivå på omsorgen for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år skal videreføres.