Tredjepartsinnlegg fra NIM og ENNHRI inngitt til EMD

En samling eldre kvinner som holder plakater med apeller om klimatiltak
KlimaSeniorinnen under en pressekonferanse i 2016. Foto: Flurin Bertschinger/KlimaSeniorinnen

I samarbeid med det europeiske nettverket for nasjonale institusjoner (ENNHRI), har NIM inngitt en tredjepartsintervensjon til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i klimasaken KlimaSeniorinnen mot Sveits.

Saken er klaget inn av fire eldre kvinner og en klimaforening. Disse anfører at Sveits krenker sin positive forpliktelse til å beskytte deres rett til liv og fysisk integritet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 og 8 mot farlige konsekvenser av klimaendringene. Begrunnelsen er at Sveits verken har tilstrekkelig ambisiøse klimamål eller gjør nok for å kutte klimagassutslipp. Klagerne anfører også at retten til en rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 og retten til et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13 er krenket ettersom sveitsiske domstoler ikke realitetsbehandlet deres sak, men avviste den under henvisning til prosessuelle regler.

I tredjepartsintervensjonen kommer ENNHRI til at statene som er part til EMK kan holdes ansvarlig for effektene deres klimagassutslipp har for menneskers liv og helse. Under henvisning til klimaavgjørelser avsagt av høyesterett i Nederland og den føderale forfatningsdomstolen i Tyskland, legger ENNHRI til grunn at statene må beskytte retten til liv og fysisk integritet ved å kutte sine klimagassutslipp.

ENNHRIs tredjepartsintervensjon er tilgjengelig her.

Les mer om klima og menneskerettigheter i NIMs tidligere rapporter tilgjengelige på våre nettsider.