Menneskerettighetene til barn på Svalbard

NIM-B-2022-017
Om barnehage- og skoletilbudet til barn bosatt i Longyearbyen og forholdet til menneskerettighetene (pdf) 216.63 KB
Kat over Svalbard i grønngul på en mørk rosa og blå bakgrunn, ved siden av faksimile av brevet NIM har sendt til Stortingets utdannings- og forskningskommite.

NIM har sendt brev til Stortingets utdannings- og forskningskomité om barnehage- og skoletilbudet til barn bosatt i Longyearbyen.

I juni ble det vedtatt nye forskrifter om barnehage og opplæring på Svalbard som gjør unntak fra flere av bestemmelsene i barnehageloven og opplæringsloven. Som NIM pekte på i høringen forut for vedtakelsen av forskriftene, er det etter NIMs syn ikke gjort tilstrekkelige vurderinger av forslagene opp mot menneskerettslige krav.

NIMs hovedsynspunkter kan oppsummeres slik:

  • Etter NIMs oppfatning er det ikke gjort tilstrekkelige vurderinger av adgangen til å begrense menneskerettighetene på Svalbard, og mer spesifikt overfor barn. NIM kan ikke se hva som er det rettslige grunnlaget for innskrenking av menneskerettighetene til barn på Svalbard, og NIMs vurdering er derfor at menneskerettighetene gjelder for barn på Svalbard.
  • NIM etterlyser en nærmere vurdering av om forslagene er i tråd med de menneskerettslige forpliktelsene etter Grunnloven og barnekonvensjonen. Særlig de forslagene som omhandler innskrenkning av retten til spesialundervisning reiser problemstillinger opp mot flere av barnekonvensjonens bestemmelser.
  • NIMs konklusjon er at forslagene, slik de foreligger nå, på flere punkter kan innebære en formell forskjellsbehandling som ikke i tilstrekkelig grad er legitimert, og at de dermed kan være i strid med barnekonvensjonen artikkel 2 nr. 1. og 28, samt rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser etter barnekonvensjonen artikkel 23 i lys av menneskerettslovens § 3.
  • Når det gjelder geografiske og personellmessige forhold som kan gjøre realisering av retten til spesialundervisning mer krevende på Svalbard enn på fastlandet, har NIM forståelse for at dette kan ha innvirkning på hvordan retten skal gjennomføres. Likevel må forskriftsarbeid på dette området løses innenfor menneskerettslige rammer, ettersom Svalbard ikke er geografisk unntatt fra menneskerettighetens virkeområde. Dette innebærer at rettighetsspørsmålene må løses på samme måte som andre steder med en særegen geografisk plassering.

På denne bakgrunn oppfordrer NIM Stortingets utdannings- og forskningskomité til å vurdere om det er behov for en fornyet gjennomgang av forskriftenes innhold sett opp mot menneskerettighetene.

Les brevet til Stortingets utdannings- og forskningskomité her.

Les den opprinnelige høringsuttalelsen til Kunnskapsdepartementet her.