Oppfølging – gjennomføring av retten til et effektivt rettsmiddel

NIM-B-2022-002
NIM brev EMK art. 13 (pdf) 261.64 KB

NIM sendte i 2019 et brev til Justis- og beredskapsdepartementet om gjennomføringen av et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13. NIM mente at departementet burde igangsette en utrednings- og lovgivningsprosess slik at mulighetene for å kreve erstatning for ikke-økonomisk tap som følge av menneskerettighetskrenkelser reguleres i lov. Det nye brevet minner om og fastholder denne anbefalingen, også i lys av nyere rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.