Fosen-dommen – reparasjonsplikten og evaluering

NIM-B-2023-019
Brev til Statsministerens kontor 2. okt 2023, om mulig nytt menneskerettighetsbrudd og behov for evaluering (pdf) 232.81 KB

Den 11. oktober er det to år siden Høyesterett avgjorde at tillatelsene til anleggene på Fosen stred mot reineiernes menneskerettigheter. Anleggene drives fortsatt på samme måte, og det er ikke iverksatt andre tiltak for reparasjon enn fremsatte beklagelser.

De samiske miljøenes tillit til regjeringen er tynnslitt. Gjennom tunge rettsprosesser har staten engasjert seg på selskapenes side, og når reinbeitedistriktet likevel vant i Høyesterett, følges ikke dommen opp.

Plikten til reparasjon av menneskerettighetsbrudd er en egen menneskerettslig forpliktelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. NIM har i brev til statsministeren varslet at manglende oppfølging kan utgjøre en risiko for at staten krenker denne reparasjonsplikten.

I brevet ber NIM også om at det vurderes å foreta en evaluering av OEDs rolle i saken, for å sikre at tilsvarende brudd ikke skjer i fremtiden, og for å sikre læring og dialog.