Kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt

NIM-H-2023-004
Svar fra NIM til FIN høring om kompensasjon ved brudd på EMK (pdf) 299.11 KB

NIM har skrevet høringsuttalelse om Finansdepartementets høringsnotat av 14.10.2022 om kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt. NIM har i flere sammenhenger arbeidet med å sikre oppfyllelse av retten til effektivt rettsmiddel ved krenkelser av menneskerettighetene. Med denne høringsuttalelsen ønsker NIM å supplere og presisere gjennomgangen av Grunnloven § 95 jf. EMK artikkel 6 nr. 1, og EMK artikkel 13. Overordnet mener NIM at departementets forslag er i tråd med og antakelig overoppfyller disse rettighetene.