Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030

NIM-H-2023-010
Høringsuttalelse – oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 (pdf) 310.89 KB

NIM anbefaler at departementet vurderer om klimaloven bør endres ut over det som foreslås i høringen. Dette for å bedre ivareta forpliktelser staten har til å avverge klimaendringer som kan påvirke retten til et miljø som sikrer helsen etter Grunnloven § 112, og retten til liv, privatliv, hjem, eiendom, helse og kulturutøvelse som følger av flere internasjonale menneskerettskonvensjoner Norge er bundet av.