Rekordantall saker mot Norge avgjort av EMD

Bygning i postmoderne arkitektonisk med gulnende løvtrær rundt seg stil foran en elv.
EMD-bygningen i Strasbourg. Foto: Ollo/iStock photo

Forrige uke avsa Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) en rekke dommer mot Norge. Sakene gjelder i hovedsak klager over vedtak om tvangsadopsjon eller samvær etter omsorgsovertakelse, og føyer seg inn i rekken av barnevernssaker mot Norge i kjølvannet av storkammersaken Strand Lobben m.fl. v. Norge fra 2019. Antallet domfellelser av Norge i barnevernssaker er historisk høyt, og disse sakene føyer seg inn i dette alvorlige bildet.

De siste årene er en rekke norske barnevernssaker blitt klaget inn for EMD, og EMD har konstatert krenkelse i mange av disse. Dette har ledet til flere endringer både i domstolenes praksis og i barnevernstjenesten.

Tirsdag 12. september og torsdag 14. september ble det publisert dom i en rekke barnevernssaker mot Norge, hvorav flere var forent til felles behandling:

 • I tirsdagens saker ble Norge felt ni ganger for brudd på retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8.
 • I torsdagens saker ble derimot Norge frifunnet i tolv klager som ble ansett som åpenbart grunnløse, slik at det ikke forelå noen menneskerettsbrudd.

Sakene gjelder i hovedsak tilsvarende problemstillinger som allerede er avgjort av EMD, slik at det ikke er nye rettsavklaringer i disse. For de individene som har fått en endelig konstatering av at deres konkrete rettigheter krenket, er det svært alvorlig.

Saker med krenkelse av EMK artikkel 8

Saken D.R. m.fl. mot Norge gjaldt to klager over fastsettelsen av samvær etter omsorgsovertakelse. EMD fant krenkelse av retten til familieliv etter EMK artikkel 8 i begge sakene. Begrunnelsen hviler på tidligere rettspraksis mot Norge hvor det har blitt utmålt svært lavt samvær mellom barn og biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse uten tilstrekkelig tungtveiende grunner.

Saken K.F. m.fl. mot Norge gjaldt seks klager over adopsjon etter omsorgsovertakelse, også etter EMK artikkel 8. En av sakene gjaldt også klage over brudd på EMK artikkel 6 og 9. EMD fant krenkelse av EMK artikkel 8 i samtlige saker, og viste i hovedsak til tidligere saker mot Norge, herunder Strand Lobben.

Saken S.S. og J.H. mot Norge  gjaldt også adopsjon mot en forelders vilje etter omsorgsovertakelse. Også her ble det konstatert krenkelse av EMK artikkel 8.

Åpenbart grunnløse klager

Alle sakene som ble publisert torsdag 14. september ble alle avvist som åpenbart grunnløse («manifestly ill-founded»). Dermed forelå det ingen menneskerettsbrudd i disse sakene. Sakene gjaldt også ulike barnevernstiltak, slik som omsorgsovertakelse, samværsrestriksjoner og tvangsadopsjon, og det var anført ulike brudd på EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Ingen av klagene førte frem. Dette gjelder disse sakene:

 • T. H. mot Norge, som gjaldt samværsrestriksjoner,
 • M. A. m.fl. mot Norge som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 6 og 8 etter samværsrestriksjoner og fratakelse av foreldreansvar,
 • I. M. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 8 etter fratakelse av foreldreansvar og tvangsadopsjon,
 • Å.N. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 8 etter samværsrestriksjoner,
 • R. I. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 8 etter fratakelse av foreldreansvar og tvangsadopsjon,
 • J. B. og E.M. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 8, artikkel 9 (religionsfrihet) og første tilleggsprotokoll artikkel 2 etter fratakelse av foreldreansvar og tvangsadopsjon, hvor adoptivforeldrene var et likekjønnet par,
 • R. A. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 6 og 8 etter samværsrestriksjoner,
 • A. H. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 8 etter omsorgsovertakelse,
 • A. G. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 8 etter samværsrestriksjoner,
 • H. L. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på både EMK artikkel 5, 6 og 8 etter fortsatt omsorgsovertakelse av barn utsatt for vold,
 • F. K. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 8 etter samværsrestriksjoner,
 • R. K. m.fl. mot Norge, som gjaldt påstått brudd på EMK artikkel 8 etter omsorgsovertakelse og samværsrestriksjoner.

Dommene viser blant annet at EMD vil kunne akseptere både tvangsadopsjon og svært begrenset samvær eller kontakt mellom biologiske barn og foreldre etter omsorgsovertakelse der det foreligger tungtveiende grunner for dette.

Videre lesing

NIM har tidligere skrevet en rapport om hvorfor Norge er dømt i barnevernssaker i EMD, som kan leses her:

I etterkant av dommene har det skjedd en rekke endringer nasjonalt, for eksempel ny barnevernslov og endringer både i barnevernets praksis og i rettspraksis. Det er også iverksatt en rekke kompetansehevingstiltak for ansatte i barnevernet, nemndsmedlemmer og dommere.

Europarådets overvåking av oppfølging av barnevernsdommene mot Norge kan leses her.