Fosen-demonstranter frifunnet

Gruppe mennesker som utøver sivil ulydighet foran et inngangsparti. Noen har på seg samisk kofte. Plakat på døren lyder: "Urfolksrett er ikke valgfritt".
Fosen-demonstranter foran inngangen til Olje- og energidepartementet i februar 2023.

I dag ble aksjonistene som demonstrerte mot regjeringens håndtering av Fosen-dommen frifunnet i Oslo tingrett.

Demonstranter ledet av NSR-Nuorat/Nuora/Noerh (ungdomsutvalget til Norske samers riksforbund/Norgga Sámiid riikasearvi) og Natur og Ungdom demonstrerte mot Olje- og energidepartementet februar 2023. Demonstrantene krevde at regjeringen måtte foreta seg noe etter Fosen-dommen (HR-2021-1975). Demonstrantene ble fjernet med makt av politiet og flere av disse ble senere bøtelagt.

Tingretten har nå vurdert om politiets og påtalemyndighetenes samlede inngrep overfor demonstrantene utgjorde et brudd på ytrings- og forsamlingsfriheten (Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11).

Ytrings- og forsamlingsfriheten gir den enkelte en vid adgang til å ytre seg gjennom aksjonering, også gjennom sivil ulydighet. Jo lenger utenfor kjerneområdet til EMK artikkel 11 aksjonistene beveger seg, jo større adgang har myndighetene til å gjøre inngrep gjennom å avbryte aksjoner og/eller ilegge straffereaksjoner. Til tross for at tingretten kom til at både politiets pålegg om å fjerne aksjonistene, og den etterfølgende fjerningen, fra departementet var lovlig, kom tingretten likevel til at den etterfølgende straffereaksjonen i form av bot utgjorde et uforholdsmessig inngrep i ytrings- og demonstrasjonsfriheten.

Retten la særlig vekt på at aksjonen var konkret, i den forstand at den rettet seg mot departementets håndtering av Fosen-dommen. Med henvisning til HR-2023-604-A (avsnitt 54) viser retten til at politiske ytringer rettet mot «statsstyret» befinner seg i kjernen av ytringsfrihet.

Retten viser videre til at «det som skiller saken her fra de typiske sivil ulydighetssakene, er at Fosen-aksjonen ikke rettet seg mot et gyldig vedtak […] Tvert imot hadde Fosen-aksjonen en enstemmig høyesterettsdom i ryggen – de tiltaltes aksjon var til støtte for en høyesterettsdom». I denne sammenheng viser retten også til NIMs brev av 17. februar 2023 til Olje- og energiminister Terje Aasland hvor NIM gjentok sitt syn om at Fosen-saken representerte et pågående menneskerettighetsbrudd. Etter flere dager med aksjoner, erkjente regjeringen menneskerettighetsbruddet.

Les NIMs brev til Olje- og energiminister Terje Aasland her.

Selv om retten ikke legger avgjørende vekt på regjeringens håndtering av Fosen-dommen, skriver retten at Fosen-aksjonen var helt avgjørende for den beklagelse som regjeringen kom med 2. mars 2023.

Rettens flertall konkluderte med full frifinnelse, og mente det ikke forelå særlige gode grunner for å reagere med bot eller annen straffereaksjon. Mindretallet derimot (rettens administrator) mente at politiets reaksjon burde vært påtaleunnlatelse, og viste til Rt. 2011-1699.

Saken er ikke rettskraftig avgjort.

Les også: