NIMs rapport til FNs menneskerettighetsråd (HRC) i forkant av Norges 4. periodiske rapportering (UPR) i 2024

NIM-IR-2024-001
NIM stakeholder report to UPR_final (pdf) 208.96 KB

Alle FNs medlemsland blir gjenstand for periodiske høringer om menneskerettighetssituasjonen i landet i FNs menneskerettighetsråd (HRC) ca. hvert femte år (Universal Periodic Review/UPR). NIM har levert rapport i forkant av Norges 4. periodiske rapportering i 2024.

Høringene munner ut i anbefalinger fra andre land om tiltak for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene. Bruken av mellomstatlige anbefalinger legger til rette for en konstruktiv debatt, og et stort engasjement og innspill fra det sivile samfunn bidrar til større åpenhet rundt menneskerettighetsutfordringer i alle land.

Norge skal høres for fjerde gang i november 2024, og skal levere en rapport til MR-rådet i august 2024. Rapporten skal inneholde en redegjørelse for oppfølging av anbefalingene som Norge godtok etter den tredje UPR-høringen i 2019, samt andre utviklingstrekk på menneskerettighetsfeltet. Anbefalingene fra andre land og Norges tilbakemelding på disse er tilgjengelige på FNs høykommissær for menneskerettigheters nettsider.