Idébank for masteroppgaver

På denne siden presenteres forslag til temaer og problemstillinger man kan skrive masteroppgaver om. Idebanken er relevant for studenter som studerer jus, statsvitenskap, sosiologi, medievitenskap, kommunikasjon og journalistikk.

Problemstillingene er systematisert etter temaer. Men mange av problemstillingene hører til flere temaer, så det er lurt å lese seg gjennom alle kategoriene.  Problemstillingene har noe ulikt detaljeringsnivå, og mange av dem må utvikles videre for å fungere som utgangspunkt for en masteroppgave.

Forslagene til problemstillinger kan brukes fritt uten samtykke fra NIM. Av kapasitetshensyn kan vi dessverre ikke tilby veiledning på alle problemstillingene i idébanken.

FUNKSJONSHEMMEDES MENNESKERETTIGHETER

TemaRelevant for deg som studerer
Inkorporering av CRPD – Er regjeringen mer skeptisk til inkorporering av CRPD sammenliknet med andre konvensjoner, og hva kan være årsaken?Statsvitenskap, sosiologi, jus
Tolkningserklæringer til CRPD, rettslig virksomme eller juridisk symbolikk?Jus
Fra vergemål til beslutningsstøtte – hva er det og hvordan få det til?Statsvitenskap
Praktiseringen av BPA i kommunene – en komparativ studie av to eller flere kommunerSosiologi, statsvitenskap

RUSBRUKERES MENNESKERETTIGHETER

TemaRelevant for deg som studerer
Rusbrukere og helse – kvalitativ studie i helsetjenesten for å kartlegge eventuell stigma/marginalisering/forskjellsbehandling av rusbrukereSosiologi
Den europeiske menneskerettsdomstolens krav til politiets bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasakerJus

URFOLKS MENNESKERETTIGHETER

TemaRelevant for deg som studerer
SP 27-vurderinger i kommunale planer med hjemmel i plan- og bygningslovenJus
Åpenhetsloven – selskapenes vurderinger og tiltak i forhold til urfolks menneskerettigheterJus
Rammer og skjønn – menneskerettslige rammer for utviklingen av samiske språkJus
Bruken av samiske sedvaner i domstoleneJus
Ny reinbeitekonvensjon i et menneskerettslig perspektivJus

DISKRIMINERING 

TemaRelevant for deg som studerer
Rusbrukeres diskrimineringsvern – er det godt nok?Jus
Innføringen av kvitteringsordningen hos politiet i Oslo – følgeforskning på praktiseringen av denne reformen som prøves ut i Oslo fra 2022Sosiologi, statsvitenskap

KOMMUNER OG MENNESKERETTIGHETER

TemaRelevant for deg som studerer
Komparative studier mellom to eller flere kommuner innen et utvalgt tema, for eksempel innen barnevern, bruk av tvang i helse/omsorg, retten til utdanning.Statsvitenskap
Studier av vedtak innen tvang, for eksempel komparative studier mellom to kommunerStatsvitenskap / jus
Ytringsfrihet for kommunalt ansatte – kvalitativ eller kvantitativ studie om kunnskap og praktisering av detteSosiologi, statsvitenskap
Erstatning for kommuners menneskerettighetsbruddJus

YTRINGSFRIHET OG/ELLER PERSONVERN 

TemaRelevant for deg som studerer
Retten til å bli glemt i lys av saken Hurbain v. BelgiaJus
Hatefulle ytringer, hvordan har terskelen endret seg?Jus
Ansatte på asylmottak: plikt til å gi opplysninger om enslige mindreårige uten hinder av taushetspliktJus
Adgangen til å etablere opplysningsplikt for helsepersonell i terrorsakerJus
Overvåkningsmetoder ved selvmordsfare i institusjoner – sensorer eller personer?Jus
Krav på dokumentinnsyn overfor offentlige myndigheterJus
Siktedes personvern mot innsyn fra tredjemenn og allmennhetJus
Krenkende ytringer og selvforskyldt rusJus

KLIMA OG MENNESKERETTIGHETER

TemaRelevant for deg som studerer
Klima og åpenhetslovenJus
Nytt EU-direktiv om selskapers menneskerettighetsansvar og klima Jus
Klimalover i Europa og Norges klimalov i dette landskapetJus, statsvitenskap
Mediesakene om NIMs klimautredning som case: Hvordan ble det oppfattet?Medievitenskap, journalistikk, kommunikasjon

BARNS RETTIGHETER 

TemaRelevant for deg som studerer
Funksjonshemmede barns rett til å bli hørtJus
Adgangen til å få fastsettelsesdom for krenkelser av retten til å få barnets beste vurdertJus
Vurderinger av ulike kommuners/bydelers vedtak om BPA for barn, for eksempel knyttet til fritidsaktiviteterStatsvitenskap
Individklageordninger internasjonalt/nasjonalt for barn – hvorfor/hvordan utforme dem?Jus, statsvitenskap
Akuttplasseringer i barnevernet i lys av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolJus

RETTSSYSTEMET

TemaRelevant for deg som studerer
Innsyn i straffesaksdokumenterJus
Retten til fri rettshjelp etter Den europeiske menneskerettskonvensjonJus
Oppreisningserstatning for menneskerettighetsbrudd i norsk rett i lys av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 13Jus
Statens plikt til å begrunne inngripende tiltak (illustrert gjennom covid-19-inngrep) Jus
Den rettskildemessige vekten av uttalelser fra FNs traktatorganer i individklagesaker (forholdet mellom de Norge har ratifisert og ikke)Jus
Jurisdiksjon over statsborgere som befinner seg i konfliktområder – en sammenlikning av barnekomiteens og Den europeiske menneskerettsdomstolens tilnærming til jurisdiksjonsspørsmål knyttet til SyriaJus
Adgangen til å begrense menneskerettigheter på SvalbardJus
Reglene om barneavhør der barn er fornærmet eller siktetJus
Anonyme vitner i forvaltningsprosesserJus

SÅRBARE GRUPPERS MENNESKERETTIGHETER

TemaRelevant for deg som studerer
Tvang i psykiatrien – hvilke tvangsmidler kan psykisk syke bli utsatt for og hvor langt går selvbestemmelsesretten? Jus
Samtykkebestemmelse i voldtektslovgivningen i et menneskerettslig perspektiv Jus
Isolasjon i fengsel – hvor mye brukes det og hva slags tvang er det snakk om?Statsvitenskap, sosiologi
Papirløses helserettigheter i et menneskerettslig perspektivJus
Tvangstiltak på sykehjem i et menneskerettslig perspektivJus

DIVERSE TEMAER

TemaRelevant for deg som studerer
En studie av prosessene rundt menneskerettighetsvurderinger i ulike departementer Statsvitenskap
Hvordan etablere en ny institusjon i mediene? En medieanalyse av NIMs inntreden i offentlighetenMedievitenskap, journalistikk, kommunikasjon