Idébank for masteroppgaver

På denne siden presenteres forslag til temaer og problemstillinger man kan skrive masteroppgaver om. Idebanken er relevant for studenter som studerer jus, statsvitenskap, sosiologi, psykologi, filosofi, medievitenskap, kommunikasjon og journalistikk.

Problemstillingene er systematisert etter temaer. Men mange av problemstillingene hører til flere temaer, så det er lurt å lese seg gjennom alle kategoriene.  Problemstillingene har noe ulikt detaljeringsnivå, og flere vil måtte videreutvikles for å fungere som utgangspunkt for en masteroppgave.

NIM mottar gjerne forslag fra offentlige organer og sivilt samfunn om å inkludere menneskerettslige problemstillinger i emnebanken. Send i så fall en e-post med deres forslag til info@nhri.no.

Forslagene til problemstillinger kan brukes fritt uten samtykke fra NIM, som innebærer at vi ikke har oversikt over hvorvidt temaene er skrevet om tidligere. Av kapasitetshensyn kan vi dessverre ikke tilby veiledning på alle problemstillingene i idébanken.

Lykke til med masteroppgaven!

BARNS RETTIGHETER 

TemaFag
Funksjonshemmede barns rett til å bli hørtJus
Adgangen til å få fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven§ 104 andre leddJus
Vurderinger av ulike kommuners/bydelers vedtak om BPA for barn, for eksempel knyttet til fritidsaktiviteterStatsvitenskap
Individklageordninger internasjonalt/nasjonalt for barn –hvorfor/hvordan utforme dem?Jus, statsvitenskap
Akuttplasseringer i barnevernet i lys av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolJus
Utenlandsadopterte sine prosessuelle rettigheter: Rett til innsyn i saksdokumenter under 18 år, klagemuligheter og foreldelse av straffeansvar og erstatningsansvar for menneskerettsbrudd osv.Jus
Barnekonvensjonen artikkel 17 og massemedienes rolleoverfor barn i NorgeMedievitenskap
Ekstraterritoriell jurisdiksjon etter barnekonvensjonen med fokus på avgjørelser i individklagesaker fra barnekomiteenJus
Barnekomiteens avgjørelser i «admissibility»-spørsmål: er individklageordningen tilpasset barn?Jus
Grunnloven § 104 annet ledd: Har Høyesterett utvidet prøvingsintensiteten for vurderingen av barnets beste?Jus
Barns partsrettigheter etter barnevernslovenJus
Access to justice for barn på området for diskrimineringsvernJus
Barn som part i saker for Den europeiske menneskerettsdomstolJus
Foreldelse av erstatningsansvar for brudd på barns rettigheterJus

DISKRIMINERING

TemaFag
Innføringen av kvitteringsordningen hos politiet i Oslo –følgeforskning på praktiseringen av denne reformen som prøves ut i Oslo fra2022Sosiologi, statsvitenskap
Psykologiske effekter og håndteringsstrategier ved utsettelse for diskrimineringPsykologi
Effekten av tiltak for å redusere stigma og endre negativeholdninger i befolkningen/offentlige tjenester til utsatte grupperPsykologi
Forholdet mellom diskriminering på bakgrunn av «political or other opinion» i EMK art. 14 og retten til ytringsfrihet etter art. 10Jus

DIVERSE TEMAER

TemaFag
En studie av prosessene rundt menneskerettighetsvurderinger i ulike departementerStatsvitenskap
Menneskerettslige konsekvensutredninger – hvilken plikt har myndighetene til å utrede menneskerettslige konsekvenser av statlige tiltak etter utredningsinstruksen, i hvilken grad utredes det og hvordan er kvaliteten på utredningene?Statsvitenskap, jus
Hvordan etablere en ny institusjon i mediene? En medieanalyse av NIMs inntreden i offentlighetenMedievitenskap, journalistikk, kommunikasjon
Hvordan definere rettsliggjøring, og hvilke objektive kriterier kan vi bruke for å måle fenomenet?Statsvitenskap
Fremtidige generasjoners rettigheter i NorgeJus, filosofi
Den samfunnsmessige (symbolsk og/eller politiske)betydningen av Grunnlovens rettighetsreform fra 2014Statsvitenskap
Kollisjon mellom grunnleggende rettigheter i Grunnloven:Harmonisering og balanseringJus
Kollisjon mellom grunnleggende friheter og rettigheter iEU-og EØS-retten (særlig i lys av Viking og Holship):Harmonisering og balanseringJus
Foreldelseslovens forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonJus

FUNKSJONSHEMMEDES MENNESKERETTIGHETER

TemaFag
Inkorporering av CRPD – Er det mer skepsis til inkorporering av CRPD sammenliknet med andre konvensjoner, og hva kan være årsaken?Statsvitenskap, sosiologi, jus
Tolkningserklæringer til CRPD, rettslig virksomme eller juridisk symbolikk?Jus
Fra vergemål til beslutningsstøtte – hva er det og hvord anfå det til?Statsvitenskap
Praktiseringen av BPA i kommunene – en komparativ studie av to eller flere kommunerSosiologi, statsvitenskap

HELSE OG OMSORG

TemaFag
EØS-borgeres rett til sosialhjelp i andre EØS-staterJus
Fattigdom og menneskerettighetene etter FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og/eller FNs barnekonvensjon: Fritt skjønn, eller noen minstekrav?Jus

INTERNASJONALE OG REGIONALE MENNESKERETTSLIGE SYSTEMER

TemaFag
Ratifisering av internasjonale klagemekanismer – hva er hensikten med internasjonale individklager og hvorfor har ikke Norge sluttet seg til individklageordningene tilknyttet CRC, CRPD og/eller ØSK?Statsvitenskap, jus
Rettslige konsekvenser hvis EU tiltreder EMKJus
Traktatsbruddsprosedyren etter EMK artikkel 46Jus
FNs anbefalinger til Norge for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene – følges de opp, får de gjennomslag i praktisk politikk og bidrar de til endring over tid? (fokus på utvalgte temaer eller systemet generelt, se NIMs human rights tracker: https://www.nhri.no/en/recommendations/)Statsvitenskap, sosiologi

KLIMA, MILJØ OG MENNESKERETTIGHETER

TemaFag
Hvordan er klima og miljø omfattet av åpen hetsloven?Jus
En sammenlikning av klima- og miljøforpliktelser etter EUs direktiv om virksomheters aktsomhetsvurderinger i forbindelse med bærekraft(Corporate Sustainability Due Diligence Act) og åpenhetslovenJus
Klimalover i Europa og Norges klimalov i dette landskapetJus, statsvitenskap
Uavhengige klimaråd: Bør Norge få et, og hvordan kan det se ut?Jus, statsvitenskap
Prøvingsintensitet for forvaltningens vedtak på miljøområdet etter Grunnloven § 112, sml. HR-2020-2472-P avsnitt 145Jus
FNs barnekomité generell kommentar nr. 26 om barns rettigheter og miljø med et spesielt fokus på klimaendringer og forholdet tilnorsk rettJus
Energicharteret og forholdet til menneskerettighetene, blant annet i lys av Soubeste m.fl. mot Østerrike m.fl.Jus
Mediesakene om NIMs klimautredning som case: Hvordan ble det oppfattet?Medievitenskap, journalistikk, kommunikasjon

KOMMUNER OG MENNESKERETTIGHETER

TemaFag
Casestudie av politisk og administrativ ledelse i utvalgte kommuner: Hvordan gjennomføres menneskerettighetene lokalt, og hva vanskeliggjør gjennomføring av menneskerettighetene?Sosiologi
Komparative studier mellom to eller flere kommuner innen et utvalgt tema, for eksempel innen barnevern, bruk av tvang i helse/omsorg, retten til utdanning.Statsvitenskap
Ytringsfrihet for kommunalt ansatte – kvalitativ studie om kunnskap og praktisering av detteSosiologi, statsvitenskap
Erstatning for kommuners menneskerettighetsbruddJus

MENNESKERETTIGHETER I EU/EØS

TemaFag
Betydningen av EUs Charter/EUs grunnleggende rettigheter og verdier i EØS-rettenJus
Menneskerettslige forholdsmessighetsvurderinger i EMD ogEU-Domstolen – komparativ analyse (stor oppgave)Jus
EU-Charterets anvendelsesområde («Implementing EU Law» i artikkel 51)Jus
Hva er «kjernen» i en rettighet som det ikke kan gjøres inngrep i under EU-Charteret artikkel 52 (kan gjøres komparativt)Jus
Bruken av grunnleggende verdier i EU-retten: tolkningsfaktor og/eller rettslig standard?Jus
En sammenlikning av rettighetene i EUs charter og Den europeiske menneskerettskonvensjonJus

NÆRINGSLIV OG MENNESKERETTIGHETER

TemaFag
Sammenlikning av åpenhets loven og EUs direktiv om virksomheters aktsomhetsvurderinger i forbindelse med bærekraft (CorporateSustainability Due Diligence Act): Hvordan kan direktivet gjennomføres inorsk rett?Jus
EUs forordning om forbud mot produkter laget med bruk av tvangsarbeid – forholdet til åpenhetsloven og gjennomføring i norsk rettJus
Sanksjoner ved brudd på åpenhetslovenJus
Åpenhetsloven og forholdet til vurderinger etter annen lovgivning (som arbeidsgiveransvar, organansvar, ansvarsgjennombrudd og/eller foretaksansvar)

RETTSSYSTEMET

TemaFag
Innsyn i straffesaksdokumenterJus
Retten til fri rettshjelp etter Den europeiske menneskerettskonvensjonJus
Oppreisningserstatning for menneskerettighetsbrudd i norsk rett i lys av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 13Jus
Statens plikt til å begrunne inngripende tiltak(illustrert gjennom covid-19-inngrep)Jus
Den rettskildemessige vekten av uttalelser fra FNs traktatorganer i individklagesaker (forholdet mellom de Norge har ratifisertog ikke)Jus
Adgangen til å begrense menneskerettigheter på SvalbardJus
Reglene om barneavhør der barn er fornærmet eller siktetJus
Anonyme vitner i forvaltningsprosesserJus
Betydningen av EMDs prinsipp om skjønnsmargin i nasjonale domstoler etter HR-2022-718-A: ikke overførbart, men i praksis anvendelig?Jus

RUSBRUKERES MENNESKERETTIGHETER

TemaFag
Stigma og diskriminering av rusavhengige: kvalitativstudie om konsekvenser av opplevd stigma og diskriminering eller kvantitativstudie av befolkningens holdninger til rusavhengigeSosiologi
Den europeiske menneskerettsdomstolens krav til politiets bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasakerJus

URFOLKS MENNESKERETTIGHETER

TemaFag
SP 27-vurderinger i kommunale planer med hjemmel i plan-og bygningslovenJus, statsvitenskap
Åpenhetsloven – selskapenes vurderinger og tiltak i forhold til urfolks menneskerettigheterJus
Rammer og skjønn – menneskerettslige rammer for utviklingen av samiske språkJus
Bruken av samiske sedvaner i domstoleneJus
Ny reinbeitekonvensjon i et menneskerettslig perspektivJus
Selskapers menneskerettslige plikt til å konsultere med urfolk etter åpenhetsloven, EUs aktsomhetsdirektiv o.l.Jus
Gjennomføringen av EU Critical Raw Minerals Act i norskrett og forholdet til bl.a. SP artikkel 27Jus
Den selvstendige rettslige betydningen av Grunnloven § 108 (særlig om samisk selvbestemmelsesrett)Jus
Urfolksrettens subjekter – hvem har urfolksrettigheter? (Bør være delvis komparativ)Jus

UTSATTE GRUPPERS MENNESKERETTIGHETER

TemaFag
Tvang i psykiatrien – hvilke tvangsmidler kan psykisk syke bli utsatt for og hvor langt går selvbestemmelsesretten?Jus
Samtykkebestemmelse i voldtektslovgivningen i et menneskerettslig perspektivJus
Isolasjon i fengsel – hvor mye brukes det og hva slagstvang er det snakk om?Statsvitenskap, sosiologi
Papirløses helserettigheter i et menneskerettslig perspektiv: Juridisk analyse eller dybdeintervjuer med papirløse med behov for helsehjelpJus, sosiologi
Tvangstiltak på sykehjem i et menneskerettslig perspektivJus

VOLD OG OVERGREP

TemaFag
Krisesentertilbudet til en utsatt gruppe, for eksempel samer, kvinner med innvandrerbakgrunn, personer med funksjonsnedsettelser og kvinner i aktiv rus: Hvilke hindre gjør at tilbudet er mangelfullt for gruppen? For eksempel intervjuer med ansatte på krisesentreneSosiologi
Psykologiske effekter og håndteringsstrategier ved utsettelse for vold og overgrepPsykologi

YTRINGSFRIHET, PERSONVERN OG/ELLER ORGANISASJONSFRIHET

TemaFag
Retten til å bli glemt i lys av saken Hurbain v. BelgiaJus
Hatefulle ytringer, hvordan har terskelen endret seg?Jus
Ansatte på asylmottak: plikt til å gi opplysninger om enslige mindreårige uten hinder av taushetspliktJus
Adgangen til å etablere opplysningsplikt for helsepersonell i terrorsakerJus
Overvåkningsmetoder ved selvmordsfare i institusjoner –sensorer eller personer?Jus
Krav på dokumentinnsyn overfor offentlige myndigheterJus
Siktedes personvern mot innsyn fra tredjemenn og allmennhetJus
En rett til sivil ulydighet? Når er inngrep mot sivil ulydighet i strid med ytrings- og/eller organisasjonsfriheten etter EMK artikkel 10 og 11.Jus
Kunstig intelligens og menneskerettighetene, i lys av Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law og/eller EUs forordning om kunstig intelligens – hvordan kan disse gjennomføres i norsk rett?Jus
EUs forordning om digitale tjenester (Digital Services Act) og Forordningen om digitale markeder (Digital Markets Act) i norsk rettJus