NIM’s presence at COP26

Policy Director, Jenny Sandvig, Senior Advisor Pete Dawson, and Advisor Hannah Brænden will represent NIM as observers at the 2021 United Nations Climate Change Conference in Glasgow this week.

The goal of the attendance is to advocate national human rights institutions’ view in the debate about climate change during the summit. NIM will work towards highlighting human rights and climate to ensure the national delegates are conscious of their human rights obligations to prevent climate change and secure the right to life and health for present and future generations. To achieve this, NIM has several items on the agenda:

Letter from GHANHRI

The Global Alliance of National Human Rights Instituions (GHANRI), has cowritten a letter to the participating States that will be handed over during COP26. The goal of the handover is to increase the exposure of the NHRIs work and commitment on climate change issues.

Digital Symposium

GHANRI will also hold a digital symposium during COP26 where the overall aim is to provide a greater understanding of the climate regime to facilitate NHRIs work to promote and support human rights within climate policy and climate accountability. NIM, represented by Jenny Sandvig, will participate with a session on Thursday, November 11, 15:30–16:00 CET, about «Judicial Mechanisms and the National and European Courts»where we will share our work regarding the interventions to the Supreme Court of Norway and the European Court of Human Right in climate cases.

Read more about the COP26 Symposium here.

Panel Discussion in Cooperation with Bellona

NIM will also host the panel discussion «Fighting climate change through human rights law». The event takes place Wednesday November 3, at  Bellonas Pavilion in the Blue Zone at no. 63 in Hall 4 of the Scottish Event Campus between 15:00–16:00 GMT.

Read more about the event and participants in Bellonas programme here.

Additional activities

Jenn Sandvig will be a panelist in the talk «From Climate Justice to Climate Litigation». This is on Wednesday, November 3,  03.11 at the Benelux Pavillon in the Blue Zone, 18.15–19.30 GMT.

In addition , NIM will be present at a number of other events and be observers to the ongoing negotiations.

Contact NIM i Glasgow

If you need to get in touch with NIM in Glasgow, Policy Director Jenny Sandvig is available by phone 0047 993 73 602 or e-mail jenny.sandvig@nhri.no.

Senior Advisor Pete Dawson is available by phone 0047 99 86 93 96 or e-mail peter.dawson@nhri.no

Advisor Hannah Cecilie Brænden is available by phone 0047 468 97 943 or e-mail hannah.braenden@nhri.no.

NIMs tilstedeværelse på COP26

NIMs fagdirektør Jenny Sandvig, seniorrådgiver Pete Dawson og rådgiver Hannah Brænden er i Glasgow som observatører til klimatoppmøtet (COP26) i uke 44.

Formålet med deltagelsen er å fremme nasjonale menneskerettighetsinstitusjoners syn i klimadiskusjonene som pågår. NIM vil arbeide for å fremme menneskerettigheter og klima for å sikre at de nasjonale delegasjonene er seg bevisst sin menneskerettslige forpliktelse til å avverge klimaendringene for å sikre nåværende og fremtidige generasjoners rett til liv og helse. For å realisere dette formålet, har NIM flere ting på agendaen:

Brev fra GANHRI

De nasjonale institusjonene for menneskerettigheter verden over har også gått sammen om et brev til statene som vi vil overlevere under COP. Vi er organisert globalt i et nettverk som forkortes GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions), og brevet utgår fra dette nettverket. Overrekkelsen av brevet vil være sentralt i å synliggjøre de nasjonale institusjonenes engasjement på dette området.

Digitalt symposium

GANHRI arrangerer også et digitalt COP26 symposium der formålet er at de nasjonale menneskerettighetsinstitusjoners rolle i klimakrisen skal styrkes. NIM v/ Jenny Sandvig skal holde et innlegg torsdag 04.11 mellom 15:30–16:00 CET om «Judicial Mechanisms and the national and European courts» der vi skal fortelle om NIMs intervensjoner for Høyesterett og EMD i klimasaker.

Les mer om COP26 Symposium her.

Panelsamtale i samarbeid med Bellona

NIM skal også arrangere panelsamtalen «Fighting climate change through human rights law». Eventet vil foregå onsdag 03.11 på Bellonas Pavilion i Blue Zone at no. 63 in Hall 4 of the Scottish Event Campus mellom 15:00–16:00 GMT.

Du kan lese mer om arrangementet og deltakerne i Bellonas program her.

Øvrige aktiviteter

Videre skal NIM v/ Jenny Sandvig delta som paneldeltaker i samtalen «From climate justice to climate litigation». Denne arrangeres onsdag 03.11 på Benelux Pavillon i Blue Zone mellom 18.15–19.30 GMT.

Utenom disse aktivitetene, planlegger NIM å delta på en rekke andre arrangementer og være observatør til de pågående forhandlingene.

Kontakt NIM i Glasgow

Dersom noen ønsker å komme i kontakt med NIM i Glasgow, kan fagdirektør Jenny Sandvig nås på telefon 0047 993 73 602 eller e-post jenny.sandvig@nhri.no.

Seniorrådgiver Pete Dawson kan nås på telefon 0047 99 86 93 96 eller e-post peter.dawson@nhri.no

Rådgiver Hannah Cecilie Brænden er tilgjengelig på telefon 0047 468 97 943 eller e-post hannah.braenden@nhri.no.

NIM ráđđeaddi lávdegoddi ohca láhtuid geat dovdet sámi áššiid

Norgga olmmošvuoigatvuohtaásahus (NIM) galgá nammadit ođđa láhtuid min ráđđeaddi lávdegoddái. Mii ohcat čeahpes olbmo gii berošta sámiid olmmošvuoigatvuođain, dovdá ja lea gelbbolašvuohta sámi áššiin, gii sáhtašii leat láhttun min ráđđeaddi lávdegottis.

Mii bovdet buohkaid, álbmoga ja organisašuvnnaid, evttohit soapmása gean sii oaivvildit heivešii láhttun min ráđđeaddi lávdegoddái. Áigemearri evttohit soapmása min lávdegoddái lea skábmamánu 10. beaivvi dan jagi. NIM stivra de nammada lávdegoddelahtuid evttohusaid vuođul. Min ráđđeaddi lávdegottis galget leat gaskal 10 ja 15 láhtu.

Loga eanet dáppe (dárogillii).

Brev til nye statsråder

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har sendt brev til fire av de nye statsrådene som har ansvar for ulike deler av de temaområdene NIM jobber med. Brevene kan du lese her.

Brev til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Temaet for brevet  til justis- og beredskapsministeren er en rekke forhold NIM håper statsråden vil prioritere i videre arbeid, slik som forholdene for innsatte i norske fengsler, ivaretakelse av barns rettigheter, erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av menneskerettighetene, og endring av vergemålssystemet i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD)

Les hele brevet til justis- og beredskapsministeren her (pdf).

Brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe

I brevet til barne- og familieminister Kjersti Toppe peker NIM på barnevernssakene mot Norge i EMD, behovet for å styrke nasjonale klageordninger for barn og barns rett til medvirkning i politikk og tiltak.

Les hele brevet til barne- og familieministeren her (pdf).

Brev til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Brevet til kultur- og likestillingsministeren tar særlig opp spørsmål som handler om retten til likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les hele brevet til kultur- og likestillingsministeren her (pdf).

Brev til klima- og miljøminister Espen Barth Eide

I brevet til klimaministeren påpeker NIM risikoen for at Norges begrensede nasjonale utslippskutt, betydelige eksporterte forbrenningsutslipp og mangel på spesifiserte årlige planer frem til nullutslipp er i strid med grunnleggende rettigheter. For å styrke den menneskerettslige etterlevelsen på klimaområdet, anbefaler NIM den nye klima- og miljøministeren å revidere klimaloven for å lovfeste 1,5-gradersmålet, spesifisere årlige kutt frem til nullutslipp og opprette en uavhengig klimakommisjon.

Les hele brevet til klima- og miljøministeren her (pdf).

 

Forespørsel om møte med ny justis- og beredskapsminister

Forespørsel om møte med ny justis- og beredskapsminister (pdf) 190.54 KB

NIM har sendt brev til justis- og beredskapsministeren hvor temaet er en rekke forhold NIM håper statsråden vil prioritere i videre arbeid, slik som forholdene for innsatte i norske fengsler, ivaretakelse av barns rettigheter, erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av menneskerettighetene, og endring av vergemålssystemet i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).

Forespørsel om møte med ny klima- og miljøminister

Forespørsel om møte med ny klima- og miljøminister (pdf) 154.32 KB

NIM mener det er en risiko for at Norges begrensede nasjonale utslippskutt, betydelige eksporterte forbrenningsutslipp og mangel på spesifiserte årlige planer frem til nullutslipp er i strid med grunnleggende rettigheter. For å styrke den menneskerettslige etterlevelsen på klimaområdet, anbefaler NIM den nye klima- og miljøministeren å revidere klimaloven for å lovfeste 1,5-gradersmålet, spesifisere årlige kutt frem til nullutslipp og opprette en uavhengig klimakommisjon.

Lihkku giellavahkkuin!

Dán vahkku lea sámi giellavahkku. Dainna áigot čájehit ja loktet sámegielaid. Giella ii leat dušše gulahallan- , ovttasbargo-, ovdánahttin- ja sosiála ovttasdoaibmanreaidu, giella ovddasta maid identitehta, kultuvrra, historjjá, árbevieruid ja muittuid.

Giellavahku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis.

Áitojuvvon gielat

Máilmmis gávdnojit, UNESCO dieđuid mielde, 6-7000 giela. Njeallje proseantta dain adnojit 97 proseanttas máilmmi álbmogis. Dat mearkkaša ahte olu gielat leat áitojuvvon go eai leat doarvái geat hupmet ja máhttet daid gielaid. Sámegielat leat maid áitojuvvon gielat. Danne lea dehálaš beassat oahppat sámegiela ja ahte sámegiella adno ja oidno almmolašvuođas. Vuođđolágas čuožžu ahte ”Lea stáhta eiseválddiid geatnegasvuohta lágidit dilálašvuođaid nu ahte sámi álbmotjoavku sáhttá sihkkarastit ja ovdánahttit gielas, kultuvrras ja servvodateallimis.” Dát mearrádus vuođđolágas boahtá olmmošvuoigatvuođain.

Guokte gulaskuddama sámegielaid birra

Jus dál leat guokte evttohusa gulaskuddamis mat goappašagat leaba sámegielaid birra. Nubbi lea sámegielaid hálddašanguovllu rievdademiid birra, mii evttohuvvo “Váibmogiela”- čielggadeamis (2016). Giellahálddašanguovllus leat sierra eavttut sámegiela geavaheapmái ja ovdánahttimii. Guovllus lea earret eará riekti oažžut vástádusa sámegillii go gulahallá eiseválddiiguin, sámi mánáidgárddiid, sámegielatoahpahusa ja gulahallat sámegillii riektevuogádagain ja dearvvašvuođasurggiin. Departemeantta evttoha rievdadit giellahálddašanguovllu njuolggadusaid dainna lágiin ahte bohtet golbma dási suohkaniidda: giellaovdánahttinsuohkanat, giellaealáskahttinsuohkanat ja gávpotsuohkanat. Gulaskuddanáigemearri lea skábmamánu 15. beaivvi 2021. Dáppe gávnnat gulaskuddama:

Gulaskuddan – sámelága giellanjuolggadusaid rievdadusevttohusat

Nubbi dehálaš gulaskuddan lea evttohus ođđa oahpahusláhkii. Láhkaevttohusa 27. kapihttal lea sámegieloahpahusa birra ja das evttohuvvo earret eará addit sámegieloahpahusa rievtti maiddai sidjiide geat eai leat sápmelaččat, muhto geain lea sámegieloahpahus leamaš vuođđoskuvllas. Seammás evttohuvvo maid ahte suohkanat ja fylkasuohkanat galget fállat sámegieloahpahusa sámi birrasis jus gáiddusoahpahus akto ii sihkkarastte ahte sámegieloahpahus lea oadjebas ja dohkálaš. Gulaskuddanáigemearri lea juovlamánu 20. beaivvi 2021. Dáppe gávnnat gulaskuddama:

Gulaskuddan – Ođđa oahpahuslága evttohus ja rievdadusevttohusat friddjaskuvlaláhkii

Sámi giellavahkkus lea maid iežas neahttasiidu. Doppe gávdno prográmma, resurssat ja eará dieđut giellavahkku birra.

Sámi giellavahkku