Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 18 treff.

   NOU 2023: 13 – «På høy tid. Realisering av funksjonshindredes rettigheter.»

   NIM meiner utgreiinga gir eit breitt og godt grunnlag for vidare arbeid med å styrke realiseringa av menneskerettane til personar med funksjonsnedsetjingar, både etter CRPD og andre menneskerettskonvensjonar. NIM vil understreke at ei grundig oppfølging av utgreiinga, saman med ei rekkje andre utgreiingar om rettane til personar med funksjonsnedsetjingar av nyare dato er eit viktig steg for å sikre og styrke realiseringa av menneskerettane personar med funksjonsnedsetjingar. NIM meiner også at det er viktig med ei menneskerettsleg tilnærming i oppfølginga og at det vert løyva tilstrekkeleg med ressursar til dei ulike aktørane som skal gjennomføre tiltaka som vert iverksett, og at personar med funksjonsnedsetjingar sine sivilsamfunnsorganisasjonar vert involvert i oppfølginga.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2024-004

   NOU 2023: 20 «Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk»

   NIM meiner at utgreiinga gir departementet eit godt grunnlag for vidare arbeid med å styrke realiseringa av rettane til teiknspråkbrukarar, etter både CRPD og andre menneskerettskonvensjonar. NIM meiner det er viktig at departementet har ei menneskerettsleg tilnærming til oppfølginga av utvalet sine forslag,  og at det vert sett i verk tiltak for å sikre at kommunane er tilstrekkeleg rusta til å ivareta det menneskerettslege ansvar dei har overfor teiknspråkbrukarar.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2024-003

   Innspill til Norges utkast til 25 – 27. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

   Rapportutkast til Norges neste rapport under FNs rasediskrimineringskonvensjon har vært på høring. Rapporten skal være bredt anlagt og svare ut hvordan anbefalingene fra forrige periode har blitt fulgt opp. CERD tilbyr ikke enda forenklet rapporteringsprosedyre som ellers er vanlig. NIMs kommentarer fokuserer først og fremst på temaer hvor det er behov for mer informasjon. Det gjelder blant annet om samisk statistikk, klager om rasediskriminering, situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. Staten skal levere sin rapport til CERD i september 2023.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2023-023

   NOU: 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale

   NIM har skrevet høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «En åpen og opplyst samtale». Uttalelsen drøfter utvalgets forslag om endringer i straffeloven § 185 om hatefulle ytringer, og de viktigste hensynene som må tas i betraktning hvis bestemmelsen skal presiseres.
   NIM har også ønsket å utfylle utredningen på noen punkter, for eksempel når det gjelder ytringsfrihet i organisasjonslivet og ytringsfrihet for enkelte sårbare grupper som funksjonshemmede, eldre, innsatte, barn, urfolk og nasjonale minoriteter.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2023-002

   Europakommisjonens forslag til European Media Freedom Act

   NIM har gitt innspill til Europakommisjonens forslag til forordning om pressefrihet, som også vil ha betydning for Norge. Et hovedsynspunkt er at dagens Norske regulering allerede verner pressefriheten sterkere enn i det foreslåtte regelverket. Norge kan opprettholde sitt sterkere vern, men høringsuttalelsen peker på noen hovedområder som bør få oppmerksomhet ved en fremtidig implementering og ved norske myndigheters arbeid frem til da.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2022-030

   Kriminalisering og markedsføringsforbud mot konverteringsterapi

   NIM gir i denne høringsuttalelsen innspill til Kultur- og likestillingsdepartementet forslag kriminalisering og markedsføringsforbud mot konverteringsterapi. NIM mener at lovforslaget må presiseres og avgrenses for å minimere risikoen for uforholdsmessige inngrep i retten til privatliv, religionsfriheten og ytringsfriheten ved håndhevelsen av straffebudet. NIM mener det neppe er betryggende ut fra menneskerettighetene å ilegge straff for konverteringsterapi overfor personer over 18 år der de har gitt et fritt samtykke, utover de tilfeller hvor vedkommende påføres betydelig skade. NIM har noen særlige merknader knyttet til utforming av et straffebud mot konverteringsterapi mot barn, og betydningen av barnets beste ved straffeutmålingen overfor barnets omsorgspersoner. Videre knytter NIM noen kommentarer til skyldkravet og strafferammen i den foreslåtte bestemmelsen og knytter dette til vurderingen av forholdsmessighet. Avslutningsvis knytter NIM noen merknader til presiseringer av forbudet mot markedsføring av konverteringsterapi.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2022-024

   Innspel til regjeringa sin handlingsplan for lhbt+

   NIM har sendt inn skriftleg innspel i samband med oppstarten av regjeringa sitt arbeid med ny handlingsplan for lhbt+. I dette innspelet har NIM løfta fram nokre menneskerettslege utfordringar for transpersonar.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-B-2022-019

   Forespørsel om møte med ny kultur- og likestillingsminister

   NIM har sendt brev til kultur- og likestillingsministeren hvor særlig spørsmål som handler om retten til likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne er tema.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementetKultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
   NIM-B-2021-020
   Ansikt på ung mann i dunkel, blå belysning som er malt med tårer i regnbueflaggets farger

   Forslag til regulering av «konverteringsterapi»

   NIM mener at departementets forslag til forbud mot «konverteringsterapi» er innenfor rammene av Norges menneskerettslige forpliktelser. Vi mener også at menneskerettighetene gir rom for å gå noe lengre enn forslaget legger opp til.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2021-043

   Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet (direktiv (EU) 2019/882)

   NIM har levert høringsuttalelse om gjennomføring i norsk rett av EUs tilgjengelighetsdirektiv. NIM etterspør en nærmere menneskerettslig vurdering av direktivets virkninger på gjennomføringen av bestemmelser i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2021-041