Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 11–18 av 18 treff.

   NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen

   NIM har levert høringssvar til NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen og notat med forslag til endringer i bildeprogramloven. NIM mener at utredningen gir gode vurderinger av de menneskerettslige rammene for dette området, og er enig med utvalget i at myndighetene har nokså stor frihet i vurderingen av hvilke tiltak som bør iverksettes for å beskytte barn mot skadelig medieinnhold.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2021-036

   Endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven – nemdsløsning for varslingssaker

   Arbeids- og sosialdepartementet og Kulturdepartementets høringsbrev gjaldt hvorvidt det skal opprettes en nemdsløsning for varslingssaker, og hvorvidt dette skal bygge på en eksisterende ordning som Diskrimineringsnemda. NIM anser dette som et hensiktsmessighetsspørsmål som ligger utenfor NIMs mandat å vurdere. Uavhengig av valg av løsning, understreket NIM at det må sikres god kompetanse hos nemdsaktørene. NIM understreket videre at det er veiledningsfunksjonen til varslere/potensielle varslere som presumtivt vil kunne ha størst betydning for å bedre flere av utfordringene på varslingsfeltet.

   Til: Arbeids- og sosialdepartementetKultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2020-022

   Høringsuttalelse til ny lov om medieansvar (medieansvarsloven)

   NIM har avgitt høringsuttalelse til forslaget til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven). NIM er positiv til forslaget om at lovens virkeområde skal være teknologinøytralt.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2018-014

   Høringsuttalelse til forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

   NIM skriver i sin uttalelse til forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn at det bør legges opp til jevnlige evalueringer av både lovverket og praktiseringen, fordi den menneskerettslige vurderingen ikke bare vil avhenge av hvordan lovverket utformes, men også hvordan vilkårene i lovverket praktiseres.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2017-021

   NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

   Ytringsfriheten verner den rett enhver har til å ytre seg, og den rett vi som individer og samfunn har til å holde oss informert om andres ytringer. Dette siste perspektivet omtales gjerne som informasjonsfrihet. Mediene har en særlig viktig rolle når det kommer til ytringsfriheten, ettersom de som offentlig vaktbikkje, videreformidler og tilrettelegger for en opplyst og bred […]

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2017-009