Eksklusjon fra flyktningstatus

Uttalelse utlendingslov utvisning (pdf) 168.83 KB

NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

Endringer av Dublin, Eurodac og EASO

Høring - Eu-kommisjonens forslag til endringer i Dublin III og Eurodac II (pdf) 273.28 KB

I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved endringsforslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre arbeidet

I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved endringsforslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å
være oppmerksom på i det videre arbeidet

Endringer i rettshjelploven mv.

NIMs høringsuttalelse om fri rettshjelp(1) (pdf) 265.82 KB

Det er NIMs syn at endringsforslaget i praktiske tilfeller ikke oppfyller statens positive plikt til å gi tilgang på fri rettshjelp etter EMK art. 6 nr. 1. Statens positive plikt kan gå videre enn endringsforslaget på følgende måter: (1) Staten kan ha plikt til å gi tilgang på rettshjelp i andre formuerettslige tvister mellom tidligere ektefeller og samboere […]

Det er NIMs syn at endringsforslaget i praktiske tilfeller ikke oppfyller statens positive plikt til å gi tilgang på fri rettshjelp etter EMK art. 6 nr. 1. Statens positive plikt kan gå videre enn endringsforslaget på følgende måter: (1) Staten kan ha plikt til å gi tilgang på rettshjelp i andre formuerettslige tvister mellom tidligere ektefeller og samboere enn tvister som gjelder felles bolig som partene eier; (2) staten vil kunne være forpliktet til å gi tilgang på fri rettshjelp selv om søkeren ikke har foreldreansvar for barn under 18 år; (3) på det generelle saksfeltet vil staten etter omstendighetene være forpliktet til å gi tilgang på rettshjelp i form av fri sakførsel, og ikke bare fritt rettsråd.

Uttalelse – Oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport

Uttalelse fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ang. høring – oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport (pdf) 94.14 KB

NIM kan i det vesentlige slutte seg til utvalgets forslag og vil i det følgende påpeke følgende: Ta et tydelig oppgjør med fortiden, og offentlig bekrefte at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser; Bygge opp tilliten mellom romanifolket/taterne og myndighetene. Sikre romanifolket/taterne reell deltakelse i prosesser som angår dem; Forebygging og tiltak ved diskriminering; . Legge til […]

NIM kan i det vesentlige slutte seg til utvalgets forslag og vil i det følgende påpeke følgende: Ta et tydelig oppgjør med fortiden, og offentlig bekrefte at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser; Bygge opp tilliten mellom romanifolket/taterne og myndighetene. Sikre romanifolket/taterne reell deltakelse i prosesser som angår dem; Forebygging og tiltak ved diskriminering; . Legge til rette for at det kan avklares om det har foregått og fremdeles finner sted rettstridige forhold, herunder menneskerettighetskrenkelser.

Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

Uttalelse til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Prop. 90 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) (pdf) 131.94 KB

NIM kommentarer til enkelte konkrete temaer hvor det kan stilles spørsmål ved om forslaget overholder våre menneskerettslige forpliktelser, samt gis en litt bredere vurdering av lovforslagets samlede virkning i lys av våre menneskerettslige forpliktelser.

NIM kommentarer til enkelte konkrete temaer hvor det kan stilles spørsmål ved om forslaget overholder våre menneskerettslige forpliktelser, samt gis en litt bredere vurdering av lovforslagets samlede virkning i lys av våre menneskerettslige forpliktelser.