Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 11–20 av 64 treff.

   Innspill i forbindelse med behandlingen av forslag til ny lokal forskrift om politivedtekt for Bergen kommune

   NIM har sendt brev til Bergen kommune hvor vi anbefaler at de vurderer et overnattingsforbud i politivedtektene opp mot retten til privatliv etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, og forbudet mot nedverdigende og umenneskelig behandling i Grunnloven § 93 og EMK artikkel 3. Det er etter NIMs syn nødvendig for å sikre en betryggende oppfyllelse av menneskerettighetene.

   Til: Bergen kommune
   NIM-B-2024-004

   Innspill til Rushåndhevingsutvalget

   NIM har avgitt innspill til Rushåndhevingsutvalget. NIM nevner flere menneskerettslige spørsmål som bør vurderes, blant annet vern mot selvinkriminering og bruk av overskuddsinformasjon. Videre gir vi innspill definisjonen av «rusmisbruker» i tilfeller der rusbruken har sin årsak i en funksjonsnedsettelse og om spørsmålet om funksjonsnedsettelsens betydning for straffefastsettelsen.

   Til: Rushåndhevingsutvalget
   NIM-B-2023-026

   Oppfølgning: spørsmål om petroleumsskatteloven § 11

   NIM har sendt brev til Finansdepartementet med spørsmål om departementets vurderinger av klima- og miljøkonsekvenser ved endringen av petroleumsskatteloven § 11. NIM etterspør hvordan departementet vurderer virkningene av endringene av loven i tråd med Norges forpliktelser etter Grunnloven § 112 og Parisavtalen.

   Til: FinansdepartementetKlima- og miljødepartementet
   NIM-B-2023-022

   Stortingsmelding om folkehelse og levekår i samiske områder

   Departementene har bedt om innspill til neste års stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. NIM ønsker med dette innspillet å vise til NIMs rapport «En menneskerettighetsbasert tilnærming til samisk statistikk i Norge», og håper rapporten vil være et nyttig bidrag til departementenes arbeid med ny stortingsmelding.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-B-2023-021

   Spørsmål om atskillelse av tjenestepersoner i politiet under etterforskning av dødsfall mv

   NIM har besvart stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unnelands epost datert 4. oktober 2023 med spørsmål om det er riktig at det kan innebære brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 dersom tjenestepersoner ikke holdes atskilt før avhør. Det spørres også om hvilke reparasjonsforplikelser staten kan ha dersom en slik plikt til adskillelse eventuelt er brutt.

   Til: Andreas Sjalg Unneland
   NIM-B-2023-020

   Fosen-dommen – reparasjonsplikten og evaluering

   NIM har i brev til statsministeren gitt uttrykk for at det er en risiko for at manglende oppfølging av Fosen saken kan innebære et brudd på den menneskerettslige reparasjonsplikten staten har etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 2 (3). I brevet ber NIM også om at det vurderes å foreta en evaluering av OEDs rolle i saken, for å sikre at tilsvarende brudd ikke skjer i fremtiden, og for å sikre læring og dialog.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementetKommunal- og distriktsdepartementetLandbruks- og matdepartementetSametingetStatsministerens kontorUtenriksdepartementet
   NIM-B-2023-019