Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 21–30 av 46 treff.

   Utredning om Grunnloven § 112 og plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster

   På bakgrunn av brev av 27.09.2021 fra NIM til OED, har departementet den 27.10.2021 bedt NIM om råd ved oppfølgningen av Høyesteretts dom av 22. desember 2020 (HR-2020-2472-P). I dommen uttalte Høyesterett at staten vil ha plikt etter Grunnloven § 112 til å nekte å godkjenne plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD) når hensynet til klima og miljøet ellers tilsier det. Høyesterett forutsatte at klimavirkningen av eksporterte forbrenningsutslipp trekkes inn i vurderinger etter Grunnloven § 112, og at klimavirkningen av eksportutslippene vil bli konsekvensutredet før departementet avgjør søknader om PUD. NIM har nå oversendt vår utredning til OED om når plikten til å nekte PUD av hensyn til klima og miljø inntrer, og hvordan en slik plikt skal operasjonaliseres ved saksbehandlingen av enkeltstående PUD-søknader.

   Til: Klima- og miljødepartementetOlje- og energidepartementet
   NIM-B-2022-008

   Forespørsel om møte med kommunal- og distriktsminister

   NIM har sendt brev til kommunal og distriksminister Bjørn Arild Gram hvor vi ber om et møte for å overlevere og presentere rapporten «Kommuner og menneskerettigheter» og dens anbefalinger. 

   Til: Kommunal- og distriksminister Bjørn Arild Gram
   NIM-B-2021-027

   Mulighet for bistand fra NIM i tilknytning til behandling av Dok. 8:50 S (2021-2022)

   NIM har sendt brev til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med behandling av representantforslag 50 S (2021-2022). I brevet orienterer NIM om vårt arbeid med ivaretakelse av menneskerettighetene under koronapandemien, og stiller oss disponibel for å gi bistand i tilknytting til representantforslaget.

   Til: Stortingets helse- og omsorgskomité
   NIM-B-2021-026
   Bryggen i Bergen

   Brev til helse- og omsorgsdepartementet om behov for presiseringer i regelverket for karantene og isolasjon

   NIM har sendt brev til helse- og omsorgsdepartementet med vurderinger av behov for klargjøring av vilkår for og unntak fra regler om isolasjon og smittekarantene ved mistanke om varianten omikron i covid-19-forskriften. Henvendelsen er foranlediget av Bergen kommunes lokale beslutning om at alle smittetilfeller skulle behandles som omikron, som kommunen senere gikk tilbake på.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-B-2021-025

   Fri sakførsel ved påstand om brudd på EMK

   NIM har sendt brev til Statens sivilrettsforvaltning og bedt om en nærmere redegjørelse for praktiseringen av reglene for fri sakførsel i saker om brudd på EMK.

   Til: Statens sivilrettsforvaltning
   NIM-B-2021-024

   Forespørsel om møte med administrerende direktør i KS

   NIM har sendt brev til administrerende direktør i KS hvor vi ber om et møte for å overlevere og presentere rapporten «Kommuner og menneskerettigheter» samt for å diskutere et mulig samarbeid om oppfølging av rapporten.

   Til: Administrerende direktør i KS
   NIM-B-2021-023

   Åpent brev fra GANHRI til verdens ledere

   NIM og 116 andre nasjonale institusjoner for menneskerettigheter ber i et åpent brev til statene på COP26 om at de forplikter seg til større utslippskutt for å sikre menneskers rett til liv og helse.

   Til: Statene på COP26

   Forespørsel om møte med ny justis- og beredskapsminister

   NIM har sendt brev til justis- og beredskapsministeren hvor temaet er en rekke forhold NIM håper statsråden vil prioritere i videre arbeid, slik som forholdene for innsatte i norske fengsler, ivaretakelse av barns rettigheter, erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av menneskerettighetene, og endring av vergemålssystemet i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).

   Til: Justis- og beredskapsdepartementetJustis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
   NIM-B-2021-022