Undervisningspakke i menneskerettigheter

Ungdomskolen

Denne undervisningspakken er et interaktivt undervisningsopplegg som elevene kan jobbe med på skolen eller ved digital undervisning.

Fag: Samfunnsfag, KRLE og norsk
Tidsbruk: 5–10 timer
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Kompetanse: Undervisningspakken er en fordypning i menneskerettigheter og har som mål å bidra til forståelse av hvorfor vi har menneskerettigheter, hvem de gjelder for og hva som skal til for å ivareta dem. Elevene øver på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Elevene jobber med disse spørsmålene:

 • Hvorfor har vi menneskerettigheter?
 • Kan vi rangere menneskerettighetene?
 • Hvordan er situasjonen for menneskerettighetene i Norge?
 • Hvem passer på menneskerettighetene?
 • Hvordan er menneskerettighetene i fremtiden?

Undervisningsopplegget består av fem deler som tar for seg en fordypning og forståelse av ulike temaer. Opplegget kan brukes i sin helhet eller hver enkelt del kan gjøres uavhengig av de andre delene.

Kompetansemål

Norsk

https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv111?TverrfagligeTema=true

 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

KRLE

https://www.udir.no/lk20/rle02-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv175?TverrfagligeTema=true

 • Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • Identifisere og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, urfolks rettigheter, bærekraft og fattigdom

Tverrfaglig tema

Undervisningspakken kan brukes til å jobbe med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/tverrfaglige-temaer/demokrati-og-medborgerskap/

Elevene kan jobbe med oppgavene i gruppe eller individuelt.

Del 1: Hvorfor har vi menneskerettigheter?

Se filmene:

Oppgaver til filmene:

 • Hva er menneskerettigheter? Gi eksempler på tre menneskerettigheter.
 • Hvem gjelder menneskerettighetene for?
 • Hva er forbindelsen mellom demokrati og menneskerettighetene?
 • Hvorfor blir menneskerettighetene ivaretatt på ulike måter i ulike stater? Er du enig i at det skal være sånn?
 • Hvorfor kan vi si at menneskerettighetene handler mye om medmenneskelighet?
 • Hvorfor har vi menneskerettigheter og hva innebærer det?

Finn ut:

 • Søk på internett. Hva er ytringsfrihet? Hvorfor er ytringsfrihet en menneskerettighet, tror du?
 • Hva er en konvensjon? Søk på internett og finn ut mer om en konvensjon du vil lære mer om. Hvorfor ble denne konvensjonen vedtatt?

Del 2: Kan vi rangere menneskerettighetene?

Se filmene:

Oppgaver til filmene:

 • Hva er målet med menneskerettighetene?
 • Hvorfor trenger vi menneskerettigheter i et demokrati?
 • Kan vi rangere menneskerettighetene, mener du? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvis du kunne lagt til en menneskerettigheter, hvilke rettighet ville du lagt til og hvorfor?

Finn ut:

 • Gi eksempler på menneskerettigheter som kolliderer med hverandre. Hva må en tenke på når rettigheter kolliderer med hverandre?

Del 3: Hvordan er situasjonen for menneskerettighetene i Norge?

Se filmene:

Oppgaver til filmene:

 • Hvilke menneskerettigheter kan Norge bli bedre på?
 • Hvilke av menneskerettighetene som Norge kan blir bedre på er du mest overrasket over?
 • Hva betyr det at menneskerettighetene har forrang norske lover?
 • Hva betyr det at menneskerettighetene er en del av Grunnloven?
 • Hvem har ansvar for at menneskerettighetene følges i Norge?
 • Hva er forskjellen på ombudene og domstolen?
 • Hvordan er situasjonen for menneskerettighetene i Norge? Er du overrasket? Begrunn svaret ditt.

Finn ut:

 • Søk på internett og undersøk verdenserklæringen om menneskerettighetene. Kom med forslag på tiltak Norge kan gjøre for å bli bedre på menneskerettigheter.
 • Søk på internett og finn ut hvilke ombud vi har i Norge. Hva passer de ulike ombudene på?

Del 4: Hvem passer på menneskerettighetene?

Se filmene:

Oppgaver til filmene:

 • Hva er forskjellen på absolutte og ikke absolutte menneskerettigheter?
 • Hva skal til for at en stat skal kunne begrense menneskerettighetene?
 • Hva sier landegrenseregelen om menneskerettigheter?
 • Hva betyr landegrenseregelen for staten Norge?
 • Hva står EMD for?
 • Hva slags saker kan klages til EMD?
 • Hvilken rolle har EMD?
 • Hvem passer på menneskerettighetene i Norge og i verden?

Finn ut:

 • Søk på internett og finn ut hva forbudet mot slaveri og forbudet mot tortur sier. Hva kan stater som Norge og hver enkelt av oss gjøre for å jobbe for at menneskerettigheter blir overholdt i andre land?
  Undersøkt hvilke 34 saker Norge er anklaget for å ha brutt menneskerettighetene. Hvilke av disse er du mest overrasket over og hvorfor?

Del 5: Hvordan er menneskerettighetene i fremtiden?

I 2048 fyller verdenserklæringen om menneskerettighetene 100 år. Siden menneskerettighetserklæringen kom, er det utarbeidet flere konvensjoner for utsatte grupper som trenger ekstra beskyttelse. Barnekonvensjonen og Flyktningkonvensjonen er eksempler på dette. Les mer om konvensjonen er her.

I tillegg har det kommet domstoler som skal passe på menneskerettighetene og FN har opprettet Menneskerettighetsråd som har ansvaret for at menneskerettighetene blir styrket og og beskyttet samt ta tak i situasjoner der menneskerettighetene blir brutt.

Hva vil bli viktig for menneskerettighetene de kommende hundre årene?

Lag et produkt der dere reflekterer rundt hvordan menneskerettighetene er i fremtiden. Produktet skal ta utgangspunkt i spørsmålene under og skal vises for klassen. Dere kan for eksempel lage en film, bildeserie, podcast eller presentasjon.

 • Hva kan true menneskerettighetene i fremtiden?
 • Hvilke menneskerettigheter blir viktige i fremtiden og hvorfor?
 • Hva skal til for at mennesker i alle land får menneskerettighetene sine oppfylt i fremtiden?