Høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern

NIM høringsuttalelse - NOU 2018 6 Varsling - verdier og vern (10.09.2018) (pdf) 805.16 KB
Det er etter NIMs syn behov for analyse av både verdimessige, faktiske og rettslige sider ved personvernets stilling i dagens samfunn.

NIM støtter flere av varslingsutvalgets forslag til forbedringer av varslingsinstituttet, både når det kommer til endringer i arbeidsmiljøloven, opprettelsen av et eget "varslingsombud" og behovet for opplæringstiltak.

Følgende punkter er fremhevet i NIMs høringsuttalelse:

  • Behovet for egen varslingslov og dens virkeområde bør snarlig utredes.
  • Forslaget om å utvide arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse støttes.
  • Forslagene om å innta en henvisning til ytringsfriheten og om å ta ut begrepet «forsvarlig» støttes.
  • Opprettelsen av et eget «varslingsombud» (hvor vi mener rådgiverfunksjonen er viktigst) støttes.

NIM vurderer høringsnotater i lys av de rettslige skranker og føringer som følger av statens menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven og internasjonale konvensjoner. Det er ikke nødvendigvis vår oppgave å uttale oss om hensiktsmessigheten eller prioriteringen av virkemidler for å oppfylle nevnte forpliktelser. Enkelte virkemidler kan imidlertid være mer egnet enn andre for å sikre eller styrke menneskerettighetene. I denne høringen gjelder det virkemidler som kan bidra til å realisere ytringsfriheten i praksis.

Les hele høringsuttalelsen ved å følge lenken øverst på siden. Du kan også lese mer om dette i vårt nyhetsarkiv.