NIM: Myndighetene bør utarbeide en ny handlingsplan mot vold og overgrep

Vår rådgiver Mari Marte K. Tingelholm gikk gjennom anbefalingene fra NIMs temarapport «Vold og overgrep i samiske samfunn».

Det er stor enighet om at det behøves mer forskning på temaet vold og overgrep i samiske samfunn, men det behøves også kompetanseheving i tjenesteapparatet og bedre koordinering av allerede eksisterende tiltak.

Dette kom frem på et seminar om temaet tidligere denne uken. Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerer for femte år på rad kampanjen «Taushet tar liv». I år fokuserer kampanjen spesielt på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Som en del av kampanjen ble det arrangert et seminar på Sametinget i Karasjok, hvor politikere, statlige myndigheter, krisesentre, representanter fra hjelpeapparatet og andre var invitert.

– NIM mener at myndighetene bør utarbeide en ny handlingsplan mot vold og overgrep i samiske samfunn. Det bør også initieres mer forskning om temaet, sa vår rådgiver Mari Marte Tingelholm på seminaret. Hun fremhevet også at språk- og kulturkompetanse på alle nivåer av tjenesteapparatet må styrkes for at myndighetene skal kunne ivareta sine menneskerettslige forpliktelser overfor samiske voldsutsatte på en bedre måte. Dette var det stor enighet om på seminaret: – Det er viktig å koordinere de ulike hjelpetiltakene. Videre er det viktig å ha kunnskap og kompetanse om kultur, sa assisterende likestillings- og diskrimineringsombud Mads Harlem og fikk støtte fra både Bufetat og politiet.

–  Det er forskjell på samfunnene. Denne forskjellen må vi vite om for å kunne behandle voldsutsatte og voldsutøvere. De skal tilbake til sitt samfunn, sa Eilif T. Norvang fra Indre Finnmark familievernkontor/Bufetat Region Nord. Politiet etterlyste også mer forskning, og fortalte at de ser et behov for å samle alle gode tiltak som allerede finnes. NIM var invitert til seminaret for å snakke om vår temarapport «Vold og overgrep i samiske samfunn». Tall viser at opptil 49 % av samiske kvinner i Norge har vært utsatt for vold eller overgrep. Tallene for samiske menn viser opptil 40 % voldsutsatthet. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet for både menn og kvinner.

Et konkret resultat av seminaret er et sluttdokument som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med tematikken. NIM har også spilt inn vold og overgrep i nære relasjoner som et mulig tema FNs rasediskrimineringskomité bør ta opp med Norge, når Norge skal eksamineres i komiteen i desember 2018. Regjeringen var også til stede på seminaret. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Knut Morten Johansen (Frp), sa i sitt innlegg at regjeringen har fokus på temaet og har derfor opprettet et utvalg, som i løpet av et år skal komme med anbefalinger som fører til bedre forebygging av vold og overgrep.