Nye menneskerettslige anbefalinger til Norge

CRPD: Concluding observations on the initial report of Norway, 7 May 2019 (pdf) 325.30 KB

FNs komité for personer med nedsatt funksjonsevnes rettigheter (CRPD) har kommet med nye anbefalinger til hvordan Norge kan styrke denne gruppens menneskerettigheter.

Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013. Ved å slutte seg til denne konvensjonen har Norge forpliktet seg til å avgi rapporter hvert fjerde år om gjennomføringen av konvensjonen til en komité av uavhengige eksperter som fører tilsyn med statenes gjennomføring av konvensjonen.

CRPD-komiteen kom i mai 2019 med sin endelige rapport med bemerkninger om Norge.

Komiteen er positive til blant annet likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018, regjeringens strategi mot hatefulle ytringer, regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser om brukerstyrt personlig assistanse.

Komiteen uttrykker derimot bekymring over at CRPD ikke er blitt inkorporert i norsk lov, tolkningserklæringene Norge har avgitt til CRPD og variasjonen mellom ulike kommuner i tilbudet til personer med funksjonsnedsettelse.

Hva angår anbefalingene om inkorporering av CRPD og om å sikre lik annerkjennelse for loven (i forbindelse med ny vergemålslov), mener komiteen at Norge bør iverksette «urgent measures».

Komiteen kommer også med anbefalinger for å hindre diskriminering når det gjelder helse (herunder helsepersonells kunnskap om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse) og utdanning (herunder læringsutbyttet av undervisning av barn med funksjonsnedsettelse), i tillegg til å uttrykke bekymring for interseksjonell diskriminering.

Rapporten med CRPD-komiteens konklusjoner og anbefalinger til Norge finner du øverst i saken eller her:

NIMs anbefalinger støttes

Tidligere i år leverte NIM sine innspill til komiteen. Norges første rapport til komiteen ble eksaminert av komiteen 25. og 26. mars i år.

Blant de temaene som NIM tok opp og som også er reflektert i komiteens anbefalinger, er diskriminering og levekår for samer med nedsatt funksjonsevne, nasjonale minoriteter og andre sårbare grupper, vergemål og rettslig handleevne og vergemålsloven i praksis, bruk av tvang mot personer med nedsatt funksjonsevne, samt bruk av tvang og vold mot eldre med demens.

I et innlegg i komiteen viste NIM blant annet til at vergemålsloven er under revisjon og at dette gir norske myndigheter en anledning til å erstatte vergemål med beslutningsstøtte der dette er mulig. Her har komiteen gjengitt vårt forslag i sin anbefaling.

NIMs skriftlige innspill til CRPD-komiteen kan leses her:

Les mer om temaet her: NIMs temasider om diskriminering og sårbare grupperNIMs temasider om helse og omsorgNIMs temasider om nasjonale minoriteterNIMs temasider om urfolkNIMs temasider om skole og utdanning