NIM til CRPD: – Norge må redusere bruk av tvang

Foto: Matthias Zomer/Pexels.

I sin rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) oppfordrer NIM komiteen til å ta opp bruk av tvang og vergemålsloven i sin første høring av Norge.

25.-26. mars 2019 skal CRPD-komiteen som overvåker statenes gjennomføring, for første gang eksaminere Norge om etterlevelsen av konvensjonen. I den forbindelse har flere aktører, deriblant NIM, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) samt en rekordstor koalisjon av NGOer, avgitt skyggerapporter til komiteen som supplement til statens egen rapport.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne har sine menneskerettigheter i behold, på lik linje med andre. Norge undertegnet konvensjonen i 2007 og den trådte i kraft i 2013. NIM tar opp syv temaer i sin rapport til komiteen og retter et særlig søkelys mot utstrakt bruk av tvang overfor personer med nedsatt funksjonsevne. Det gjelder tvangsbruk i psykiatrien, overfor utviklingshemmede, eldre på sykehjem og psykisk syke i fengsel.

Helsetilsynet uttrykker bekymring for økende bruk av tvang overfor utviklingshemmede. Videre er det sviktende vedtakspraksis og mangelfull vurdering av retten til selvbestemmelse. Tvangsbruk besluttes i langt de fleste tilfeller av personer uten formell kompetanse. Retten til selvbestemmelse synes å være utilstrekkelig beskyttet for personer med utviklingshemning.  NIMs oppfordring til komiteen er å anmode myndighetene om å redusere tvangsbruken overfor utviklingshemmede og treffe andre nødvendige tiltak.

NIM tar også opp problemstillinger knyttet til vergemålsloven, både lovgivning og i praksis. Undersøkelser viser at det norske vergemålssystemet ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til den enkeltes ønsker og vergemålene er i for liten grad tilpasset den enkeltes behov. NIM mener det er problematisk at mange verger har for mange vergemål å håndtere, og at dette gjør det vanskelig å vurdere kvaliteten av og hvorvidt hvert enkelt vergemål blir tilstrekkelig ivaretatt.

I tillegg til de ovennevnte, løfter NIM også opp temaer som diskriminering og levekår for samer med nedsatt funksjonsevne, nasjonale minoriteter og andre sårbare grupper og opplæring av barn med spesielle behov. NIM vil delta på høringen som finner sted i Genève, sammen med blant annet LDO og representanter fra det sivile samfunn.

Hele rapporten finner du her:

Supplerende rapport til høringen av Norges første periodiske rapport i FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Her finner du våre tidligere innspill til samme komité: NIMs muntlige innlegg til formøte – CRPDNIMs skriftlige innspill til formøte – CRPD

Les mer om temaet her: NIMs temasider om diskriminering og sårbare grupper, NIMs temasider om helse og omsorg, NIMs temasider om nasjonale minoriteter, NIMs temasider om urfolk, NIMs temasider om skole og utdanning