Høringsinnspill til forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe utbrudd av COVID-19 - NIM (251 KB)
Koronavirus

NIM er i utgangspunktet positive til tiltak for å styrke effektiviteten i domstolene. Det kan bidra til å oppfylle menneskerettighetenes krav om at domstolene skal avgjøre saker innen rimelig tid. Utvidet adgang til bruk av fjernteknologi i rettssaker må imidlertid gjøres på en måte som ivaretar kravet til en rettferdig rettergang. Det innebærer blant annet at det må legges til rette for at tiltalte er trygg på at kommunikasjonen med forsvareren er konfidensiell. Utvidet adgang til skriftlig behandling ved fortsatt varetektsfengsling, bør bare kunne skje der siktedes rettssikkerhet ikke tilsier muntlig behandling.