Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 65 treff.

   Innspill til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter om ØSK-konvensjonens forpliktelser på rusfeltet

   NIM har sendt innspill til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komitéen) i forbindelse med komiteens pågående arbeid med å utforme en generell kommentar om ØSK-konvensjonens forpliktelser på rusfeltet. Innspillet er til et disposisjonsutkast utformet av komiteen.

   I brevet oppfordrer NIM komiteen til å bygge den generelle kommentaren på etablert folkerettslig metode. I tillegg mener NIM at den generelle kommentaren er en god mulighet til å klargjøre hvilket diskrimineringsvern rusavhengige har etter konvensjonen. Videre oppfordrer NIM komiteen til å utdype innholdet i proposjonalitetsvurderinger i relasjon til rusbruk. I tillegg oppfordres komiteen til å skrive om forholdet mellom konvensjonen og FNs tre narkotikakonvensjoner.

   Til: FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
   NIM-B-2024-015

   Innspill til ny stortingsmelding om straffegjennomføring

   NIM har avgitt innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om ny stortingsmelding om straffegjennomføring. NIM har i en årrekke fremmet anbefalinger til myndighetene om innsatte i fengsel. Disse står fast. Soningsforholdene i norske fengsler medfører en rekke menneskerettighetsutfordringer, særlig knyttet til isolasjon, tvangsbruk og manglende ivaretakelse av personer med utviklingshemming og psykisk syke innsatte. Problemene har strukturelle og økonomiske årsaker, i tillegg til mangler ved regelverk og retningslinjer. Også mangel på sosial kontakt forsterker utfordringene til innsatte med psykiske lidelser. Dette krever langsiktige tiltak og
   prioriteringer som går utover det kriminalomsorgen kan løse alene. I vårt innspill her konsentrerer vi oss om en mer rettighetsbasert tilnærming til straffegjennomføring i sin alminnelighet og går nærmere inn på spørsmål knyttet til medmenneskelig kontakt og ytringsfrihet, som inkluderer retten til å motta informasjon. Videre behandler vi forholdene varetektsinnsatte særskilt, der vi mener det er behov for en gjennomgang for å styrke deres rettigheter.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-B-2024-013

   Svar på forespørsel om råd om videreutvikling av samisk statistikk

   NIM har svart på en henvendelse fra Sametinget hvor de ber om råd om videreutvikling av samisk statistikk, mer spesifikt ber de om: (1) Et sett av standardspørsmål for frivillig samisk selvidentifikasjon til bruk i spørreskjema, undersøkelser og andre administrative skjema. (2) Statistiske indikatorer for å overvåke gjennomføringen av samers menneskerettigheter, som også identifiserer tjenester og områder hvor det er relevant å innføre spørsmål om frivillig samisk selvidentifikasjon. Brevet inneholder NIMs råd til Sametinget om ovennevnte punkter. For punkt to har vi prioritert tre sentrale menneskerettighetsutfordringer som berører samer og hvor menneskerettighetssituasjonen er vanskelig å overvåke på grunn av manglende statistikk.

   Til: Sametinget
   NIM-B-2024-011

   Innspill til regjeringens handlingsplan mot hets og diskriminering av samer

   NIM har gitt innspill til regjeringens handlingsplan mot hets og diskriminering av samer, med bakgrunn i tidligere anbefalinger og funn fra en undersøkelse som viser at en betydelig andel av befolkningen har observert samehets. NIM fremhever behovet for flere tiltak, inkludert et nasjonalt kompetanseløft om samer og nasjonale minoriteter for lærere og lærerutdanninger, utvikling av en lavterskelløsning for å melde fra om hatprat/hets, og at politidistrikter skal samle inn og publisere statistikk om hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot samer og nasjonale minoriteter. NIM understreker også viktigheten av tiltak for å støtte tilskuerintervensjon mot hets og belyser sammenhengen mellom samehets, arealkonflikter og det grønne skiftet, spesielt i lys av økende hets under debatter om utbyggingsprosjekter.

   NIM-B-2024-010

   Oversendelse av kurs og verktøy for å styrke kommunens arbeid med menneskerettigheter

   NIM har sendt brev til landets kommunedirektører. Formålet med brevet er å oversende kurs, verktøy og ressurser NIM har utarbeidet for å bistå kommunene med å styrke arbeidet med å gjennomføre menneskerettighetene lokalt. I tillegg gir NIM noen overordnede råd til hvordan kommunene kan få en mer systematisk tilnærming til menneskerettighetene.

   Til: Kommunedirektører
   NIM-B-2024-008

   Forespørsler om møter med politisk ledelse i syv av landets største kommuner

   NIM har sendt brev til politisk ledelse i syv av landets største byer. Formålet med brevet er å orientere om NIMs arbeid med kommuners menneskerettsansvar, og be om et møte om hvordan kommunen kan styrke sitt arbeid med å sikre menneskerettighetene ytterligere.

   Til: Kommuner, KS og regionale foretak
   NIM-B-2024-005