Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–7 av 7 treff.

   Forslag til endringer i trossamfunnsloven

   NIM har kommentert høringsnotatets forslag til endring av trossamfunnsloven § 6. Departementet har foreslått at tilskudd og registrering etter trossamfunnsloven kan nektes dersom et tros- og livssynssamfunn «motarbeider den demokratiske styreformen». NIM mener at ordlyden er vid, og innebærer et stort rom for skjønnsutøvelse som kan gå på bekostning av hensynet til forutberegnelighet og likebehandling. NIM etterlyser en klarere angivelse av både de behov forslaget skal ivareta og av vilkårets rekkevidde. NIM stiller også spørsmål ved om forslaget vil realisere ytringsfrihetens begrunnelse på en best mulig måte.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-036

   Kriminalisering og markedsføringsforbud mot konverteringsterapi

   NIM gir i denne høringsuttalelsen innspill til Kultur- og likestillingsdepartementet forslag kriminalisering og markedsføringsforbud mot konverteringsterapi. NIM mener at lovforslaget må presiseres og avgrenses for å minimere risikoen for uforholdsmessige inngrep i retten til privatliv, religionsfriheten og ytringsfriheten ved håndhevelsen av straffebudet. NIM mener det neppe er betryggende ut fra menneskerettighetene å ilegge straff for konverteringsterapi overfor personer over 18 år der de har gitt et fritt samtykke, utover de tilfeller hvor vedkommende påføres betydelig skade. NIM har noen særlige merknader knyttet til utforming av et straffebud mot konverteringsterapi mot barn, og betydningen av barnets beste ved straffeutmålingen overfor barnets omsorgspersoner. Videre knytter NIM noen kommentarer til skyldkravet og strafferammen i den foreslåtte bestemmelsen og knytter dette til vurderingen av forholdsmessighet. Avslutningsvis knytter NIM noen merknader til presiseringer av forbudet mot markedsføring av konverteringsterapi.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2022-024
   Ansikt på ung mann i dunkel, blå belysning som er malt med tårer i regnbueflaggets farger

   Forslag til regulering av «konverteringsterapi»

   NIM mener at departementets forslag til forbud mot «konverteringsterapi» er innenfor rammene av Norges menneskerettslige forpliktelser. Vi mener også at menneskerettighetene gir rom for å gå noe lengre enn forslaget legger opp til.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2021-043

   Høringsuttalelse til forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

   NIM skriver i sin uttalelse til forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn at det bør legges opp til jevnlige evalueringer av både lovverket og praktiseringen, fordi den menneskerettslige vurderingen ikke bare vil avhenge av hvordan lovverket utformes, men også hvordan vilkårene i lovverket praktiseres.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2017-021